Odporúčame tieto produkty

Účtovné súvzťažnosti. Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC
Účtovné súvzťažnosti. Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC

Problematika je rozoberaná nielen z pohľadu účtovníctva, ale aj daní a právnej úpravy. Účtovné súvťažnosti sú usporiadané podľa účtov v rámci jednotlivých účtovných tried. Nechýbajú ani praktické príklady. Súčasťou je tiež výkladový lexikón metodiky účtovania, kde každé heslo obsahuje ...

 On-line príručka

Viac o produkte
DPH
DPH

Je to najväčšia databáza odborných textov z oblasti dane z pridanej hodnoty. Základom portálu je viac ako 3 000 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. rôzne vzory tlačív, prehľad sadzieb DPH v členských štátoch, daňový ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Škola efektívne
Škola efektívne

Ide o najväčšiu databázu odborných textov pre efektívne riadenie školy. Základom portálu je viac ako 3 550 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. prehľad platových taríf, školský kalendár, daňový kalendár či adresáre úradov.

 Odborný portál

Viac o produkte
Smernice pre obce
Smernice pre obce

V online knihe máte 24 hodín denne k dispozícii vybrané právne predpisy, roztriedené do podskupín zákony, vyhlášky, oznámenia, ktoré sa každý deň vzhľadom k legislatívnemu procesu aktualizujú. Online kniha slúži na prípravu kompletných podkladov pre správny aparát obce a je ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy

Tlačený časopis je odborný štvrťročník určený pre každého účtovníka, ktorý chce zvládnuť náročnejšie situácie vznikajúce v účtovníckej praxi. Obsahuje informácie, ktoré môžu vyvolávať veľa otázok, preto slúži ako pomôcka na riešenie takýchto komplikovaných situácií. Ako predplatiteľ ...

 Časopis

Viac o produkte
Účtovný a daňový expert vo verejnej správe
Účtovný a daňový expert vo verejnej správe

Časopis je jedinečný svojho druhu na slovenskom trhu. Na stránkach tohto periodika každý mesiac mapujeme zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou ...

 Časopis

Viac o produkte
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo

Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí pripravujú interné smernice z oblasti školstva, miezd, pracovného práva, financovania a BOZP a pre tých, ktorí sa chcú vždy dočítať nové zaujímavosti. Je vytvorená ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Legislatívne zmeny pre podnikateľov
Legislatívne zmeny pre podnikateľov

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov - váš praktický sprievodca v podnikaní.

 On-line príručka

Viac o produkte
Predpisy a dokumenty pre školstvo
Predpisy a dokumenty pre školstvo

Odborný portál obsahuje informácie o legislatíve a smerniciach v školstve. Nájdete v ňom dokumentáciu zodpovednej osoby, pravidlá zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried a odmeňovanie nepedagogických zamestnancov. Tiež všetko potrebné o školskej jedálni ...

 Odborný portál

Viac o produkte

Partneri