Podnikateľka Slovenska

Za zrodom pre­stíž­nej sú­ťaže Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska stála v roku 1999 Ná­rodná agen­túra pre roz­voj ma­lého a stred­ného pod­ni­ka­nia. Pô­vodný ná­zov sú­ťaže bol Vy­ni­ka­júca pod­ni­ka­teľka. „Jej cie­ľom je po­skyt­núť slo­ven­ským že­nám pod­ni­ka­teľ­kám pries­tor pre­zen­to­vať svoje ak­ti­vity a vý­sledky, mož­nosť zú­čast­niť sa pro­jektu s vy­so­kou kon­ku­renč­nou úrov­ňou, mo­ti­vo­vať za­čí­na­júce pod­ni­ka­teľky a uká­zať cestu ďal­ším že­nám, ktoré uva­žujú o pod­ni­kaní.“

10.01.2018 sa odovzdávali ceny 18. roč­níka v pia­tich hlav­ných a šty­roch do­pl­n­ko­vých ka­te­gó­riách.

Celkovou víťazkou súťaže sa stala Oľga Bušo, zo spoločnosti Family Care Holding, a.s..

V kategórií Začínajúca podnikateľka odovzdával ocenenie víťazke Martine Horváthovej, zo spoločnosti 2SIS, S.R.O., zástupca riaditeľa nášho vydavateľstva Verlag Dashöfer Ing. Martin Poláček.

Na fotografii spolu s Ing. Nadeždou Fuksovou, vedúcou oddelenia produktmanažmentu našej spoločnosti.

Všetky nominované podnikateľky sme obdarovali produktami z portfólia nášho vydavateľstva. Zo širokej ponuky produktov a služieb si môžu na základe poukazu, ktorý dostali, vybrať odborné semináre a konferencie a môžu pracovať s informáciami na odborných portáloch www.uad.skwww.mup.sk.

Je nám veľkou cťou, že sme mohli byť súčasťou tejto prestížnej súťaže a všetkým podnikateľkám na Slovensku želáme úspešný rok 2018