Stavebníctvo a nehnuteľnosti

 Všetky odbory
Stavebný portál
Stavebný portál

Stavebný portál je databáza odborných textov pokrývajúcich celú oblasť stavebníctva a architektúry. Texty na portáli pokrývajú témy od návrhu a projektu stavieb, cez ich realizáciu (vrátane technických zariadení budov, dozorných činností a stavebno-technických požiadaviek) až po kolaudáciu a ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Expert pre stavebné úrady
Expert pre stavebné úrady

Odborný časopis prináša informácie, ktoré sa týkajú noviniek z oblasti stavebníctva, stavebného práva, stavebných odpadov, EIA v stavebnom konaní, projektovej dokumentácie a správnych rozhodnutí na úseku stavebných úradov.

 Časopis

Viac o produkte
DPH a nehnuteľnosti
DPH a nehnuteľnosti

Tlačená publikácia DPH a nehnuteľnosti ponúka podrobný a komplexný popis zaobchádzania s nehnuteľnosťami z pohľadu zákona o DPH. Obsahuje pojmy na identifikáciu nehnuteľnosti z pohľadu DPH a na uplatnenie DPH pri prenájme, odpočítanie dane pri kúpe ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Stavebné povolenie v praxi
Stavebné povolenie v praxi

V online knihe sú spracované odborné informácie, ktoré rozoberajú problematiku stavebného povolenia. Ide o informácie týkajúce sa aj jeho vývoja z hľadiska prípravy novej právnej úpravy v oblasti stavebného práva. Online kniha je písaná odborníkmi, ktorí majú so stavebným ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Rozpočtovanie stavieb
Rozpočtovanie stavieb

Publikácia sa zaoberá oceňovaním stavebnej produkcie pozemných stavieb pomocou tradičných nástrojov a metód. Nájdete v nej pravidlá cenotvorby v stavebníctve, ktoré sú pre lepšie pochopenie tejto problematiky doplnené príkladom zameraným na tvorbu stavebného rozpočtu vrátane podrobného ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Správa a prevádzkovanie oceľových konštrukcií
Správa a prevádzkovanie oceľových konštrukcií

Brožúra vás oboznámi s tým, čo všetko treba podľa predpisov na oceľových konštrukciách vykonať, aby sa zaistila ich bezpečnosť a požadovaný technický stav, a splnili sa tak všetky povinnosti, ktoré legislatíva vyžaduje.

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Oceňovanie stavieb od prípravy po realizáciu
Oceňovanie stavieb od prípravy po realizáciu

Publikácia sa zaoberá oceňovaním stavebnej produkcie bytových (rezidenčných) stavieb pomocou tradičných nástrojov a metód v jednotlivých fázach životného cyklu. Plynulo tak nadväzuje na publikáciu Rozpočtovanie stavieb. Na lepšie pochopenie problematiky je uvedený príklad vzorového ...

 Tlačená príručka

Viac o produkte
Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok
Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

Audiozáznam rieši legislatívny rámec problematiky zmeny ornej pôdy na stavebný pozemok a rozoberá výklad kľúčových pojmov. V rámci praktickej prípadovej štúdie opisuje jednotlivé kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby vlastník ornej pôdy, ktorý má záujem podnikať v oblasti ...

 Audiozáznam

Viac o produkte
Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdy
Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdy

Cieľom audionahrávky je predstaviť legislatívny rámec problematiky zákonného obmedzenia prevodu poľnohospodárskej pôdy. Lektor Mgr. Ivan Poruban sa zameral na opatrenia proti drobeniu pozemkov, na zmluvné obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy a na prevod vlastníckeho práva ...

 Audiozáznam

Viac o produkte