Tlačená príručka

Prehľad vybraných legislatívnych zmien od 1.1.2024

Formát: A5 Počet strán: 51

S tlačenou publikáciou Prehľad vybraných legislatívnych zmien od 1.1.2024 získate jasný a aktuálny prehľad o najnovších legislatívnych zmenách platných od 1.1.2024. V publikácii nájdete odborné články od odborníkov z praxe, ktoré odkazujú na zmeny v účtovníctve, daniach, mzdách a ďalších dôležitých oblastiach.

S touto odbornou publikáciou budete v aktuálnom obraze o nových zmenách a získate tak konkurenčnú výhodu.

Obsah

Účtovníctvo, dane a mzdy

Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie od 1. 1. 2024   

Zmeny v zákone o dani z príjmov s účinnosťou v roku 2024 v dôsledku prijatia zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločnosti a družstiev      

Zdaňovanie cenných papierov po prijatí konsolidačného balíčka   

Konsolidačný balíček

Zmeny v ukladaní pokuty účinné od 1. 1. 2024 - zavedenie „druhej šance“          

Zmeny v ukladaní úroku z omeškania účinné od 1. 1. 2024 - skoršie uloženie úroku z omeškania           

Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku, podielov na likvidačnom zostatku a vyrovnacieho podielu vyplácaných fyzickým osobám od 1. 1. 2024       

Inštitút druhej šance pri ukladaní pokút od roku 2024

Novela zákona o dani z príjmov v súvislosti so schváleným zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 4. 2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 3. 2024 v súvislosti s prijatím zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev (zákon č. 309/2023 Z. z.)              

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024      

Príplatky naviazané na výšku minimálnej mzdy od 1.1.2024          

Určenie mesačnej platby poistného do Sociálnej poisťovne v roku 2024 v praxi   

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku v roku 2024      

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska v roku 2024 

Minimálna hodinová mzda od 1.1.2024       

Mzdový príplatok za prácu v sobotu v roku 2024   

Príplatok za prácu nadčas v roku 2024         

Sociálna poisťovňa od 1. 1. 2024 zvýši vyplácané dôchodky o 3,6 % a novopriznávané o 14,5 %          

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024 pri kratšom týždennom pracovnom čase

Príspevok za prácu v obecnej polícii od 1.1.2024

Minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce v roku 2024        

Praktický príklad mzdového príplatku za prácu v sobotu v roku 2024       

Praktický príklad vyplatenia rodičovského bonusu v roku 2024     

Výška rodičovského dôchodku v roku 2024           

Vznik povinnosti SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024        

Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2024

Rodičovský príspevok v roku 2024

Školy a školské zariadenia  

Rozšírenie nároku na materské pre absolventky stredných a vysokých škôl od 1.1.2024 

Nová smernica o edukačných publikáciách

Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions

DigiEDU

Metodická príručka desegregácie vo výchove a vzdelávaní

Novela nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. od 1.1.2024

Novela vyhlášky MZ o požiadavkych na zotavovacie podujatia od 1.1.2024

Nová smernica o výcvikoch

Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v podmienkach novej smernice o výcvikoch

ENVIRO, BOZP a ostatné

Spôsoby poskytovania prostriedkov z Environmentálneho fondu a ich využitie podľa zákona č. 587/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2024        

Aktualizované povinnosti vlastníkov verejnej kanalizácie podľa zákona č. 442/2002 Z. z. účinné od 1.4.2024  

Úpravy podmienok pre konania o podnetoch podľa zákona č. 24/2006 Z. z. účinné od 1. apríla 2024

Konania o vydanie integrovaných povolení podľa zákona č. 39/2013 Z. z. účinné do 31. marca 2024

Podmienky pre povodňové prehliadky podľa zákona č. 7/2010 Z. z. účinné od 1. apríla 2024

Opatrenia na ochranu vôd aj pre rok 2024 podľa zákona č. 305/2018 Z. z.           

Záväzné stanoviská a kompetencie orgánov ochrany prírody podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. aj pre rok 2024

Povinnosti obcí pri ochrane pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. aj pre rok 2024

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk