Verejná správa a školstvo

 Všetky odbory
Verejná správa online
Verejná správa online

Odborný portál je rozsiahla databáza odborných textov, ktoré sú určené orgánom verejnej správy, obciam, VÚC, rozpočtovým, príspevkovým a neziskovým organizáciám. Základom portálu je približne 5 533 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Predpisy a dokumenty pre školstvo
Predpisy a dokumenty pre školstvo

Odborný portál obsahuje informácie o legislatíve a smerniciach v školstve. Nájdete v ňom dokumentáciu zodpovednej osoby, pravidlá zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried a odmeňovanie nepedagogických zamestnancov. Tiež všetko potrebné o školskej jedálni ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Neziskové organizácie
Neziskové organizácie

Odborný portál má denne aktualizovanú online databázu odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné z legislatívy, financovania a účtovníctva organizácií neziskového sektora. Základom portálu je viac ako 1 170 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov ...

 Odborný portál

Viac o produkte
Smernice pre obce
Smernice pre obce

V online knihe máte 24 hodín denne k dispozícii vybrané právne predpisy, roztriedené do podskupín zákony, vyhlášky, oznámenia, ktoré sa každý deň vzhľadom k legislatívnemu procesu aktualizujú. Online kniha slúži na prípravu kompletných podkladov pre správny aparát obce a je ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo

Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí pripravujú interné smernice z oblasti školstva, miezd, pracovného práva, financovania a BOZP a pre tých, ktorí sa chcú vždy dočítať nové zaujímavosti. Je vytvorená ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Komentár k zákonu č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Komentár k zákonu č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Online kniha je odbornou publikáciou, ktorá je určená všetkým, ktorí chcú byť v súlade s aktuálne schválenou veľkou legislatívnou zmenou v oblasti školstva.

 Odborný portál

Viac o produkte
NOVINKA
Účtovné súvzťažnosti. Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC
Účtovné súvzťažnosti. Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC

Problematika je rozoberaná nielen z pohľadu účtovníctva, ale aj daní a právnej úpravy. Účtovné súvťažnosti sú usporiadané podľa účtov v rámci jednotlivých účtovných tried. Nechýbajú ani praktické príklady. Súčasťou je tiež výkladový lexikón metodiky účtovania, kde každé heslo obsahuje ...

 On-line príručka

Viac o produkte
Legislatívne zmeny pre verejnú správu
Legislatívne zmeny pre verejnú správu

Online kniha je určená pre účtovníkov, ekonómov, kontrolórov, starostov, županov, vedúcich a riadiacich pracovníkov, rozpočtárov vo verejnej správe a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax tak pre obce, mestá, kraje ako i pre všetkých pracovníkov verejnej správy.

 On-line príručka

Viac o produkte
Účtovný a daňový expert vo verejnej správe
Účtovný a daňový expert vo verejnej správe

Časopis je jedinečný svojho druhu na slovenskom trhu. Na stránkach tohto periodika každý mesiac mapujeme zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou ...

 Časopis

Viac o produkte