Tlačená príručka

DPH a nehnuteľnosti

Platné na rok 2019

Formát: A4, Počet zložiek: 0

Tlačená publikácia ponúka podrobný a komplexný opis zaobchádzania s nehnuteľnosťami z pohľadu zákona o DPH účinného od 1. januára 2019. Obsahuje pojmy na identifikáciu nehnuteľnosti z pohľadu DPH a uplatnenia DPH pri prenájme, odpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnosti a posúdenie DPH režimu pri stavebných prácach. Ďalej definuje pojmy ako dodanie, nájom alebo stavebné práce v súvislosti s nehnuteľnosťami. Text zároveň obsahuje aplikačné príklady na lepšie porozumenie problematiky.

V rámci zakúpenia tlačenej publikácie máte možnosť položiť počas jedného kalendárneho roka 10 otázok k problematike legislatívnych zmien, ktoré vám zodpovedajú odborníci z praxe. Publikácia vychádza nepravidelne, v prípade aktualizácie vám bude zaslaná aktualizovaná publikácia s faktúrou na úhradu.

Obsah

Identifikácia nehnuteľnosti z pohľadu DPH a uplatnenie DPH

 • Dodanie pozemku, resp. stavebného pozemku
 • Dodanie stavby alebo jej časti
 • Dodanie samotnej stavby a dodanie stavby vrátane stavebného pozemku
 • Dodanie časti stavby (bytu, apartmánu, nebytového priestoru)
 • Miesto vzniku daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti
 • Daňová povinnosť pri dodaní nehnuteľnosti
 • Uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti
 • Podmienky na uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti
 • Dodanie nehnuteľnosti dlžnou osobou uznanou súdom alebo pri nútenom predaji

Uplatnenie DPH pri nájme nehnuteľnosti

 • Nájom nehnuteľnosti z pohľadu DPH
 • Miesto dodania nájmu nehnuteľnosti
 • Všeobecné pravidlo dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť
 • Služby prenájmu priestorov a skladovacie služby
 • Vznik daňovej povinnosti pri nájme nehnuteľnosti
 • Základ dane pri nájme nehnuteľnosti
 • Dohoda o platbách nájomného ako súhrnná faktúra
 • Nájom nehnuteľnosti z pohľadu obratu pre účely povinnej registrácie pre DPH
 • Povinné oslobodenie od dane pri nájme bytu, apartmánu alebo rodinného domu určeného na bývanie

Odpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnosti

 • Všeobecné pravidlo na odpočítanie dane
 • Odpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnosti v pomernej výške
 • Zmena rozsahu použitia nehnuteľnosti, ktorou je investičný majetok
 • Výpočet úpravy dodatočne odpočítateľnej dane a jej uvedenie v daňovom priznaní
 • Obstarávacia cena investičného majetku, pri nadobudnutí formou nájmu s dojednaným právom kúpy

Posúdenie DPH režimu pri stavebných prácach

 • Miesto dodanie stavebných prác súvisiacich s nehnuteľnosťou
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, vrátane dodania stavby alebo jej časti
 • Nárok na odpočet dane pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach
 • Uplatnenie právnej fikcie pri dodaní stavebných prác s prenosom daňovej povinnosti

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Zuzana Sidorová
 • Bc. Kristína Siekelová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk