Účtovný a daňový expert vo verejnej správe

Časopis je jedinečný svojho druhu na slovenskom trhu. Na stránkach tohto periodika každý mesiac mapujeme zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou toho, že časopise Účtovný a daňový expert vo verejnej správe nájdete vždy aktuálne a odborné informácie.


Mesačník Účtovný a daňový expert vo verejnej správe je určený pre účtovníkov vo verejnej správe, tiež pre ekonómov, právnikov, starostov obcí a manažérov z prostredia verejnej správy. Pravidelne prináša novinky, odporúčania a tipy k riešeniu netradičných a špecifických účtovných a daňových situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v prostredí obce, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a VÚC.

Súčasťou predplatného časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe je aj vstup do online verzie časopisu, kde nájdete archív časopisu, znenia právnych predpisov a metodických usmernení, ako aj ďalšie užitočné praktické informácie. Prostredníctvom spomenutej elektronickej verzie máte kedykoľvek možnosť bezplatne položiť otázku, na ktorú vám sprostredkujeme fundovanú odpoveď od niektorého z našich autorov.

Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe:

186,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

Z najnovších článkov vyberáme:

 • Účtovanie o príjme nájomného, ktoré obsahuje paušálnu sumu energií a služieb spojených s užívaním predmetu nájmu v obci a v rozpočtových a príspevkových organizáciách v roku 2019
 • Účtovanie technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku - rekonštrukcia, modernizácia, oprava a údržba v roku 2019
 • Reklamné predmety z pohľadu dane z príjmov v štátnej správe a samospráve v roku 2019
 • Účtovanie podnikateľskej činnosti v rozpočtovej organizácii v roku 2019
 • Započítanie záväzkov a pohľadávok a zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka v roku 2019
 • Účtovanie bezodplatného prijatia majetku v roku 2019
 • Zánik príspevkovej organizácie v roku 2019
 • Účtovanie výnosov budúcich období v roku 2019

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Štefan Fabian, PhD.

  Ing. Štefan Fabian PhD.

  Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

  • Mgr. Jozef Sýkora, MBA

  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

  Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

  • Ing. Ingrid Šabíková

  Ing. Ingrid Šabíková

  Vysokoškolská pedagogička v profesijnej činnosti zaoberajúca sa účtovníctvom vo verejnom sektore a účtovníctvom podnikateľov.

   • Ing. Jana Vršková

   Pracuje ako hlavný štátny radca na MF SR, má dlhoročné skúsenosti v koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav, metodických usmernení na celoštátnej úrovni, dlhoročná lektorka zákona o účtovníctve, opatrení MF SR, ktoré sa týkajú postupov účtovania v neziskových organizáciách.

   • Ing. Jana Hvojníková 
   • Mgr. Andrej Choma
   • Ing. Ľubica Gavenčiaková 
   • Ing. Michaela Vidová
   • Ing. Ingrid Konečná Veverková 

   Seminár

   termín

   Počet seminárov k dispozícií : 4
   Najbližší termín: 11.3.2020
   Miesto: Žilina