Časopis

Účtovný a daňový expert vo verejnej správe

Formát: A4,

Časopis je jedinečný svojho druhu na slovenskom trhu. Na stránkach tohto periodika každý mesiac mapujeme zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou toho, že časopise Účtovný a daňový expert vo verejnej správe nájdete vždy aktuálne a odborné informácie.

Mesačník Účtovný a daňový expert vo verejnej správe je určený pre účtovníkov vo verejnej správe, tiež pre ekonómov, právnikov, starostov obcí a manažérov z prostredia verejnej správy. Pravidelne prináša novinky, odporúčania a tipy k riešeniu netradičných a špecifických účtovných a daňových situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v prostredí obce, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a VÚC.

Súčasťou predplatného časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe je aj vstup do online verzie časopisu, kde nájdete archív časopisu, znenia právnych predpisov a metodických usmernení, ako aj ďalšie užitočné praktické informácie. Prostredníctvom spomenutej elektronickej verzie máte kedykoľvek možnosť bezplatne položiť otázku, na ktorú vám sprostredkujeme fundovanú odpoveď od niektorého z našich autorov.

Obsah

Z najnovších článkov vyberáme:

 • Výročná správa v samospráve

 • Aktuálne informácie od Ing. Miriam Majorovej, PhD., generálnej riaditeľky pre účtovanie ROPO na Ministerstve financií SR

 • Novela zákona o dani z príjmov od 1. 4. 2020

 • Konsolidovaná účtovná závierka

 • Odporúčania do praxe z rozpočtovej oblasti pre rok 2020

 • Informácia k tretej novele koronazákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti účinnej od 20. 5. 2020

 • Inštitút neplatenia preddavkov na dani z príjmov

 • Úprava lehoty na vráteni preplatku na dani z príjmov

 • Účtovanie bezodplatne nadobudnutého materiálu a drobného dlhodobého hmotného majetku v samospráve

 • Rozdiel v účtovaní peňažného vkladu obce do obchodnej spoločnosti a do neziskovej organizácie

 • Rezervný fond príspevkových organizácií v roku 2020

 • Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám

 • Softwarningové upozornenia prinášajú výsledky


Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Štefan Fabian, PhD.

  Ing. Štefan Fabian PhD.

  Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

  • Mgr. Jozef Sýkora, MBA

  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

  Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

  • Ing. Ingrid Šabíková

  Ing. Ingrid Šabíková

  Vysokoškolská pedagogička v profesijnej činnosti zaoberajúca sa účtovníctvom vo verejnom sektore a účtovníctvom podnikateľov.

   • Ing. Jana Vršková

   Pracuje ako hlavný štátny radca na MF SR, má dlhoročné skúsenosti v koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav, metodických usmernení na celoštátnej úrovni, dlhoročná lektorka zákona o účtovníctve, opatrení MF SR, ktoré sa týkajú postupov účtovania v neziskových organizáciách.

   • Ing. Jana Hvojníková 
   • Mgr. Andrej Choma
   • Ing. Ľubica Gavenčiaková 
   • Ing. Michaela Vidová
   • Ing. Ingrid Konečná Veverková 

   Máte otázku ohľadom tohto produktu?
   Kontaktujte nás na info@dashofer.sk