Tlačená príručka

Výber praktických otázok a odpovedí z oblasti dane z príjmov a DPH

Formát: A5

Tlačená publikácia prináša odborné informácie, ktoré reflektujú na aktuálne problémy v oblasti dane z príjmov a DPH. Spracované otázky, na ktoré reagujú odborníci z praxe formou odpovedí, sú cennou pomôckou pri riešení konkrétnych problémov pri aplikácii zákona o DPH a zákona o dani z príjmov.

Obsah

 • Podmienky ručenia za daň u odberateľa a povinnosť uhradiť daň uvedenú na faktúre z pohľadu zákona o DPH v roku 2022
 • Refakturácia nákladov na mzdy zamestnancov medzi spoločnosťou A a B a odpočítanie DPH z faktúry z pohľadu dane z príjmov a DPH v roku 2022
 • Režim prisudzovania nákladov organizačnej zložke slovenskej spoločnosti v Českej republike z hľadiska transferového oceňovania v roku 2022
 • Dodanie tovaru na základe komisionárskej zmluvy a obstaranie dodania služby zdaniteľnou osobou v jej mene pre inú osobu z pohľadu zákona o DPH v roku 2022
 • Fakturácia nákladov na nákup a predaj tovaru medzi prepojenými subjektmi z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022
 • Dátum premiestnenia tovaru slovenskou spoločnosťou do českého odštepného závodu a dodania tovaru odberateľovi z pohľadu zákona o DPH v roku 2022
 • Refakturácia nákladov spojených so spotrebou pohonných hmôt zamestnancom z pohľadu DPH v roku 2022
 • Fakturácia zapožičania zamestnancov inej firme/spriaznenej osobe z pohľadu DPH v roku 2022
 • Odpočítanie DPH z pohonných hmôt (PHM) pri využití vozidla zamestnancom na súkromné účely v roku 2022
 • Spotreba pohonných látok z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov a DPH v roku 2022
 • CMR (Convention Marchandise Routiere) z pohľadu DPH v roku 2022
 • Reťazový obchod medzi slovenskou spoločnosťou, jej spriaznenou českou spoločnosťou a inou dodávateľskou českou spoločnosťou a jeho fakturácia z pohľadu zákona o DPH v roku 2022
 • Odpočet DPH pri nákupe zariadenia na podporu predaja v roku 2022
 • Odvod DPH z bezodplatne poskytnutej služby v roku 2022
 • Odpočítanie DPH z nákladov vynaložených na plánovanú investíciu, ktorá nebola uskutočnená z pohľadu zákona o DPH v roku 2022
 • Používanie firemných automobilov na súkromné účely zamestnancami a zdanenie nákladov súvisiacich s ich používaním z pohľadu daňovej kontroly, dane z príjmov a DPH v roku 2022
 • Poskytnutie bezúročnej pôžičky právnickou osobou nespriaznenej osobe z pohľadu dane z príjmov v roku 2022
 • Predaj pozemkov priľahlých k predávanej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH v roku 2022

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk