Tlačená príručka

Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022

Formát: A5 Počet strán: 58

Tlačená publikácia obsahuje podrobne spracované zmeny v účtovníctve, ktoré sa intenzívne zaoberajú jeho digitalizáciou.

Účtovná jednotka môže vykonať digitalizáciu (transformáciu) účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby zaručenou konverziou v súlade s osobitnými predpismi alebo skenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej forme (GIF, JPEG, PNG, TIFF, BMP).

Elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie sa rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dátovom nosiči. Takýmto nosičom môže byť CD, USB, cloudové úložisko či pamäťová karta.

Publikácia obsahuje aj aktuálne znenie zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2022, ktoré dostanete na USB.

Obsah

  • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2022
  • Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie od 1. 1. 2022
  • Transformácia účtovného záznamu od 1. 1. 2022
  • Digitalizácia účtovného dokladu od 1. 1. 2022
  • Elektronická archivácia účtovných dokladov od 1. 1. 2022
  • Zmeny v Registri účtovných závierok od 1. 1. 2022
  • Výročná správa neziskových účtovných jednotiek od 1. 1. 2022
  • Archivácia účtovných dokladov pri zániku spoločnosti od 1. 1. 2022
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2022

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk