Tlačená príručka

Metodika fakturácie DPH v roku 2020 a pravidlá fakturácie počas COVID-19

Formát: A5 Počet strán: 40

Tlačená brožúra je zameraná na odborné úskalia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri fakturácii. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu, formálna stránka vyhotovenia faktúry, lehota na vyhotovenie faktúry, obsah faktúry, archivácia faktúr – to všetko a omnoho viac sú čiastkové problémy, ktoré vás môžu pri vašej práci v aktuálnej situácii stretnúť.

V tejto jedinečnej odbornej brožúre sa dozviete, ako si poradiť s úskaliami fakturácie v čase koronavírusu.

Obsah

Metodika fakturácie DPH

 • Elektronická faktúra
 • Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry
 • Lehoty na vyhotovenie faktúry
 • Obsah faktúry
 • Súhrnná faktúra
 • Archivácia faktúr

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

 • Základné ustanovenia (§ 1 – § 3)
 • Registračná povinnosť (§ 4 – § 7a)
 • Zdaniteľné obchody (§ 8 – § 12)
 • Miesto zdaniteľného obchodu (§ 13 – § 14)
 • Miesto dodania služby (§ 15 – § 18)
 • Daňová povinnosť (§ 19 – § 21)
 • Základ dane a sadzba dane (§ 22 – § 27)
 • Oslobodenie od dane (§ 28 – § 48b)
 • Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom (§ 48c – § 48e)
 • Odpočítanie dane (§ 49 – § 55e)
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte (§ 55f – § 55g)
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 – § 58)
 • Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru (§ 59 – § 60)
 • Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane (§ 61 – § 64)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane (§ 64a – § 69b)
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň (§ 70 – § 80)
 • Zrušenie registrácie (§ 81 – § 84)
 • Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 85 – § 88)

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk