Tlačená príručka

Príručka následného užívateľa chemických látok a zmesí

Povinnosti a tipy na jednoduchú orientáciu na stránkach agentúry ECHA

Formát: A5 Počet strán: 136, ISBN 978-80-7635-004-5

Ucelený prehľad povinností všetkých následných užívateľov chemických látok a zmesí. Príručka uvádza základné rozdelenie všetkých užívateľov na formulátorov, výrobcov predmetov, prebalovačov, spätných dovozcov alebo koncových užívateľov a všetky povinnosti, ktoré jednotlivým skupinám užívateľov prislúchajú.

Cieľom tejto publikácie je vysvetliť hlavné povinnosti stanovené dvoma základnými úniovými právnymi predpismi známymi pod skratkami CLPREACH. Príručka ponúka základné rozdelenie následných užívateľov podľa spôsobu používania chemických látok a uvádza prehľad ich povinností a praktických návodov, ako čiastkovým povinnostiam porozumieť.

Ku každej kapitole je pripojený tip na orientáciu na stránkach agentúry ECHA pre danú problematiku, ktorá ponúka detailné pokyny a sprievodcu jednotlivými povinnosťami.

Povinnosti spojené s používaním chemických látok sa týkajú nielen podnikateľov v chemickom priemysle, ale musia ich plniť aj užívatelia chemických látok vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby, profesionálnych činnostiach, doprave, stavebníctve, poľnohospodárskej výrobe, výrobe potravín, službách, vzdelávacích inštitúciách, výrobe predmetov pre širokú verejnosť atď.

Obsah

1. Najdôležitejšie právne predpisy a ich pôsobnosť

 • Územná pôsobnosť nariadení REACH a CLP
 • Výnimky z pôsobnosti pre určité typy výrobkov alebo určité spôsoby používania látok
 • Vysvetlenie legislatívnych pojmov

2. Rozdelenie následných užívateľov podľa spôsobu používania chemických látok

3. Prehľad povinností následných užívateľov

 • Spoločné povinnosti všetkých následných užívateľov
 • Ďalšie povinnosti špecifické pre rôznych následných užívateľov

4. Povinnosti spoločné pre všetkých následných užívateľov

 • Uplatňovanie a odporúčanie vhodných opatrení na bezpečné použitie látok a zmesí
 • Požiadavky na používanie látok podliehajúcich povoleniam
 • Používanie látok obmedzených podľa hlavy VIII nariadenia REACH
 • Poskytovanie nových informácií o nebezpečnosti a opatreniach pri riadení rizík proti smeru dodávateľského reťazca
 • Sprístupňovanie informácií z bezpečnostných listov a informácií podľa čl. 32 nariadenia REACH pracovníkom
 • Uchovávanie informácií požadovaných v súvislosti s plnením povinností podľa nariadenia REACH

5. Ďalšie povinnosti spojené s výrobou a uvádzaním zmesí na trh zmesí (formulátorov)

 • Zákaz výroby a uvádzania na trh látok, ak neboli registrované podľa nariadenia REACH
 • Povinnosť zisťovať vlastnosti a klasifikovať zmesi uvádzané na trh
 • Balenie nebezpečných látok a zmesí v súlade s požiadavkami hlavy IV nariadenia CLP
 • Informovanie o nebezpečnosti prostredníctvom označenia
 • Poskytovanie informácií v dodávateľskom reťazci
 • Oznamovanie informácií o zmesiach
 • Uchovávanie informácií o klasifikácii a označovaní
 • Reklama na nebezpečné látky a zmesi

6. Povinnosti výrobcov predmetov

 • Definícia „predmetu“ podľa nariadenia REACH
 • Povinnosť registrácie látok zámerne uvoľňovaných z predmetu
 • Oznámenie SVHC látok zo zoznamu pre prípadné zahrnutie do prílohy XIV obsiahnutých vo vyrábaných predmetoch
 • Povinnosť oznamovať informácie o SVHC látkach zaradených na zoznam v predmetoch v dodávateľskom reťazci
 • Povinnosť oznamovať informácie o SVHC látkach zo zoznamu obsiahnutých v predmetoch spotrebiteľom
 • Dodatok k všeobecnej povinnosti obmedzenia alebo zákazu uvádzania na trh alebo používania stanovených látok vo vyrábaných predmetoch

7. Povinnosti následných užívateľov nachádzajúcich sa v ďalších úlohách

 • Povinnosti podnikajúcej osoby, ktorá len prebaluje látky alebo zmesi
 • Povinnosti dovozcu látky, ku ktorej je menovaný výhradný zástupca pre registráciu
 • Povinnosti spätného dovozcu už registrovanej látky
 • Zákazkový výrobca

8. Podrobnosti k postupom a dokumentom podľa nariadenia REACH

 • Posudzovanie chemickej bezpečnosti látok a zmesí a vyhotovenie správy o chemickej bezpečnosti
 • Náležitosti bezpečnostných listov
 • Expozičné scenáre k bezpečnostným listom registrovaných látok
 • Informácie poskytované podľa čl. 32 nariadenia REACH
 • Možnosti využitia informácií z bezpečnostných listov zložiek zmesi v bezpečnostnom liste pre zmes
 • Zaraďovanie látok do prílohy XIV k nariadeniu REACH
 • Kontroly, vymáhanie a sankcie týkajúce sa plnenia povinností následného užívateľa
 • Poplatky a platby za úkony vyžadované od následného užívateľa

9. Nástroje, formáty a programové vybavenie na predkladanie informácií agentúre ECHA

 • REACH IT
 • IUCLID
 • CHESAR

Zoznam autorov

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Je súdny znalec v odbore chémia a ochrana prírody so zameraním na priemyselnú toxikológiu a chemickú bezpečnosť životného prostredia. Má 48-ročnú prax v chemickom výskume a vývoji, ako aj v oblasti priemyselnej toxikológie a chemickej bezpečnosti, z toho 38 rokov v Výskumnom ústave organických syntéz a. s. Má mnohoročné skúsenosti so spoluprácou s MŽP, MZdr, MPO pri príprave a aplikácii legislatívy pre ochranu životného prostredia a chemickú bezpečnosť priemyselných výrobkov, a skúsenosti s prezentáciou chemickej legislatívy formou kurzov a seminárov.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk