Tlačená príručka

Legislatívny postup tvorby vyhlášok a opatrení

Formát: A5 Počet strán: 51

Objavte moc legislatívy vytvárajúcej základy právneho systému Slovenskej republiky s tlačenou publikáciou Legislatívny postup tvorby vyhlášok a opatrení, ktorá zahŕňa dôležitosť legislatívnej činnosti v rámci ústredných orgánov štátnej správy. Publikácia poukazuje na nenahraditeľnú a jedinečnú úlohu legislatívy, ktorá bola kľúčom k formovaniu písaného práva na Slovensku. Pre orgány štátnej správy je legislatíva kľúčovým pilierom pre rôzny druh ich činností.

S publikáciou získate lepšie porozumenie toho, ako proces tvorby vyhlášok a opatrení formuje prostredie štátnej správy a jej činnosti.

Obsah

Zoznam použitých skratiek

Úvod

1 Pramene práva

1.1 Členenie prameňov práva

1.2 Normatívne právne akty

1.2.1 Ústava Slovenskej republiky a ústavné zákony

1.2.2 Zákon a jeho nenahraditeľné postavenie

1.2.3 Finálne formy činnosti verejnej správy

2 Inštitúty legislatívnej tvorby

2.1 Špecifikácia normotvorby a legislatívy

2.2 Právna norma ako základný prvok právneho
predpisu

2.3 Promulgácia právnych predpisov

2.4 Subjekty s legislatívnou právomocou

3 Špecifikácia legislatívnych orgánov

3.1 Legislatívna činnosť ústredných orgánov štátnej
správy

3.2 Podpredseda pre legislatívu

3.3 Stále pracovné komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky

4 Tvorba obsahu právnych predpisov

4.1 Princípy tvorby právnych predpisov

4.2 Teoretické aspekty tvorby právnych predpisov

4.3 Technika tvorby obsahu právnych predpisov

4.3.1 Jazyk právneho predpisu

4.3.2 Legislatívna technika pri písaní skratiek
a recepcie právneho predpisu

4.3.3 Štruktúra právneho predpisu

4.3.4 Technika písania názvov a vnútorných nadpisov v právnom predpise

4.3.5 Úvodná veta a odkazy právneho predpisu

4.3.6 Poznámky pod čiarou v právnom predpise

4.3.7 Ustanovenie o vydaní vykonávacieho právneho predpisu

4.3.8 Prechodné ustanovenia a problémy pri ich
opomenutí

4.3.9 Novelizácia právneho predpisu

4.3.10 Citácie a skratky v právnom predpise

4.3.11 Zrušovacie ustanovenia a uvádzanie účinnosti právneho predpisu

5 Proces prijímania sekundárnych právnych predpisov

5.1 Regulácia procesu prijímania sekundárnych právnych predpisov

5.1.1 Ohlásenie predbežnej informácie

5.1.2 Pripomienkové konanie

5.1.3 Proces prijímania sekundárnych právnych
predpisov

5.2 Zhodnotenie regulácie procesu tvorby legislatívy

6 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky

6.1 Preskúmavanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky správnymi súdmi

6.2 Vyhlasovanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Záver

Zoznam použitej literatúry

Knižné zdroje

Vedecké a odborné publikácie

Rozhodnutia

Právne a ostatné predpisy

Príloha: Oznámenie o vydaní opatrenia

 

Zoznam autorov

JUDr. Milan Sklenár, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk