Tlačená príručka

Legislatíva v teórii a praxi

Formát: A5

Tlačená príručka Legislatíva v teórii a praxi je ideálnym sprievodcom legislatívneho procesu v jeho predparlamentnej, parlamentnej a poparlamentnej etape a prináša nie len obsiahly zdroj poznatkov o teórii legislatívy, ale aj praktické skúsenosti a poznatky autorov, ktoré obohacujú jej obsah. Príručka poskytuje poznatky z teórie legislatívy predstavované najmä princípmi legislatívy ako systematickej a cieľavedomej činnosti spoločnosti a z praxe legislatívy, v ktorých sa prejavujú rozsiahle praktické poznatky a skúsenosti autorov. Hoci je táto učebnica primárne určená pre študentov práva, jej využitie je výrazne širšie - prehľadný a systematicky spracovaný obsah doplnený praktickými príkladmi a judikatúrou súdov umožňuje prístup k informáciám každému, kto má záujem spoznať spôsoby a metódy prípravy a prijímania právnych predpisov - či už z profesionálnych alebo iba súkromných dôvodov.

S tlačenou príručkou rozšírite svoje znalosti o princípoch a fungovaní legislatívy, pričom sa ponoríte do bohatých skúseností autorov.

Aj keď je primárne určená pre študentov práva, použitie učebnice je oveľa širšie. Jej prehľadne a systematicky spracovaný obsah doplnený praktickými príkladmi a judikatúrou súdov umožňuje každému, kto či už z profesionálnych, ale iba súkromných dôvodov má záujem poznať spôsoby a metódy prípravy a prijímania právnych predpisov, aby tieto informácie a poznatky získal.

Obsah

Predslov 

1  Úvod do teórie legislatívy 

2  Princípy legislatívy 

2.1  Primeranosť a vhodnosť právnej úpravy 

2.2  Ústavnosť a zákonnosť 

2.3  Stabilita a dynamika práva 

2.4  Súlad a bezrozpornosť právneho poriadku 

2.5  Zvrchovanosť zákona 

2.6  Verejnosť práva 

2.7  Všeobecnosť práva 

2.8  Zákaz spätného pôsobenia 

2.9  Normatívnosť práva 

2.10  Zlučiteľnosť s právom Európskej únie 

3  Legislatívne pravidlá – pojem, pramene, ochrana 

3.1  Pojem legislatívnych pravidiel

3.2  Právne legislatívne pravidlá 

3.3  Neprávne kodifikované legislatívne pravidlá 

3.4  Ochrana legislatívnych pravidiel

4  Legislatívny proces a jeho etapy 

5  Predparlamentná etapa legislatívneho procesu 

5.1  Druhy právnych predpisov 

5.2  Podnety legislatívnej iniciatívy 

5.3  Legislatívny zámer

5.4  Predbežná informácia 

5.5  Formálne a obsahové požiadavky návrhu právneho predpisu 

5.6  Novelizácia právneho predpisu 

5.7  Legislatívna technika 

5.8  Náležitosti návrhu právneho predpisu 

5.9  Proces prípravy návrhu právneho predpisu 

5.10  Verejné vypočutie 

5.11  Pripomienkové konanie 

5.12  Prerokovanie návrhu právneho predpisu v poradných orgánoch vlády SR

5.13  Prerokovanie návrhu zákona vládou SR  

5.14  Schvaľovanie nariadení vlády 

5.15  Schvaľovanie vyhlášok a opatrení

6  Parlamentná etapa legislatívneho procesu 

6.1  Národná rada SR ako legislatívny orgán 

6.2  Zákonodarná iniciatíva 

6.3  Zákonodarná iniciatíva poslancov Národnej rady SR  

6.4  Zákonodarná iniciatíva výborov Národnej rady SR  

6.5  Zákonodarná iniciatíva vlády SR  

6.6  Podanie návrhu zákona a náležitosti návrhu zákona 

6.7  Postup po podaní návrhu zákona 

6.8  Prvé čítanie 

6.9  Druhé čítanie 

6.10  Tretie čítanie 

6.11  Skrátené legislatívne konanie 

7  Poparlamentná etapa legislatívneho procesu

7.1  Podpisovanie zákona 

7.2  Vyhlasovanie zákona 

8  Posudzovanie vplyvov právnej úpravy 

8.1  Posudzovanie vplyvov regulácií (Regulatory Impact Assessment)

8.2  Predbežné pripomienkové konanie 

8.3  Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov 

8.4  Goldplating 

8.5  Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov 

8.6  Ex post hodnotenie

Záver

Literatúra

Zoznam autorov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk