Tlačená príručka

Daňové a účtovné zákony pre rok 2021

Formát: A5 Počet strán: 1068

Tlačená publikácia ponúka prehľad najdôležitejších zákonov z oblasti daní a účtovníctva. Budete mať k dispozícii aktuálne znenia zákonov s vyznačenými zmenami k 1. januáru 2021.

Ako bonus v knihe nájdete aj zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, zákon o cestovných náhradách a zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

Obsah

Daňové zákony

 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon o správe daní (daňový poriadok)
 • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • Zákon o dani z motorových vozidiel
 • Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
 • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 • Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • Zákon o dani z poistenia

Účtovné zákony

 • Zákon o účtovníctve
 • Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Bonus

 • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Zákon o cestovných náhradách
 • Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk