Tlačená príručka

Zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1.1.2019

Formát: A5

Tlačená publikácia Vám prináša prehľad informácií o zmenách, ktoré nastali. Informácie sú s komentárom od odborníka z praxe.

Od 1.1.2019 nadobudli účinnosť novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Obsah

  • Novely zákonov o rozpočtových pravidlách schválené a účinné od 1. 1. 2019
  • Komentár k zákonu o RPVS - § 8a - Dotácie
  • Komentár k zákonu o RPVS - § 9 – Kapitoly
  • Komentár k zákonu o RPVS - § 14 - Všeobecné ustanovenia
  • Komentár k zákonu o RPVS - § 19a
  • Komentár k zákonu o RPVS - § 21 – Zriaďovanie zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
  • Komentár k zákonu o RPVS - § 22 - Hospodárenie rozpočtových organizácií
  • Komentár k zákonu o RPVS - § 31 - Porušenie finančnej disciplíny

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk