Tlačená príručka

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020

Formát: A5 Počet strán: 222

Objavte tlačenú publikáciu Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020, ktorá poskytuje pohľad na praktické dôsledky zmien v zákone č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vstúpili do platnosti od 1. 1. 2020. Publikácia Vám poskytne všetky relevantné informácie potrebné pre Vašu prácu.

Pre praktické použitie sa v publikácii nachádza aj samotné kompletné znenie zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Obsah

 • Novela exekučného poriadku: Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020 - formou komentárov k jednotlivým zmenám v ustanoveniach:
 • 1. Všeobecné ustanovenia
 • 2. Zastavenie starej exekúcie
 • 3. Rozhodná doba
 • 4. Predĺženie rozhodnej doby
 • 5. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie
 • 6. Trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie
 • 7. Námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie
 • 8. Ukončenie exekučného konania
 • 9. Opätovný návrh
 • 10. Spoločné ustanovenia
 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Čl. I (§ 1 - § 243n)
  • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 9)
  • DRUHÁ ČASŤ - SÚDNY EXEKÚTOR (§ 10 - § 28)
  • TRETIA ČASŤ - EXEKUČNÁ ČINNOSŤ (§ 29 - § 61t)
  • ŠTVRTÁ ČASŤ - SPÔSOBY VYKONÁVANIA EXEKÚCIE (§ 62 - § 192)
  • PIATA ČASŤ - ĎALŠIA ČINNOSŤ EXEKÚTORA (§ 193 - § 194)
  • ŠIESTA ČASŤ - TROVY EXEKUČNÉHO KONANIA (§ 195 - § 199a)
   • Platenie trov (§ 199b - § 199c)
   • Náhrada trov (§ 199d - § 199g)
  • SIEDMA ČASŤ - PROCESNÉ USTANOVENIA (§ 200 - § 203)
  • ÔSMA ČASŤ - MANIPULÁCIA SO SPISMI A ICH ÚSCHOVA (§ 204 - § 211)
  • DEVIATA ČASŤ - CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ (§ 211a - § 211b)
  • DESIATA ČASŤ - SAMOSPRÁVA SÚDNYCH EXEKÚTOROV (§ 212 - § 218)
  • JEDENÁSTA ČASŤ - Vybavovanie sťažností, kontrola exekučnej činnosti, disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora a správne delikty (§ 218a - § 228i)
  • DVANÁSTA ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 229 - § 243n)
 • Čl. V
 • Čl. VI
 • Čl. VII - Účinnosť
 • Prílohy
 • Zákonom č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • Čl. I (§ 1 - § 10)
  • 1 - Všeobecné ustanovenia
  • 2 - Zastavenie starej exekúcie
  • 3 - Rozhodná doba
  • 4 - Predĺženie rozhodnej doby
  • 5 - Upovedomenie o zastavení starej exekúcie
  • 6 - Trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie
  • 7 - Námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie
  • 8 - Ukončenie exekučného konania
  • 9 - Opätovný návrh
  • 10 - Spoločné ustanovenia
 • Čl. II Za § 233 sa vkladá § 233a, ktorý znie: § 233a
 • Čl. III
 • Čl. IV

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk