Tlačená príručka

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Formát: A5

Získať jasné a praktické informácie z oblasti daňového práva ešte nikdy nebolo jednoduchšie! Tlačená publikácia Vám prináša kompaktné a ľahko pochopiteľné znenie zákona o dani z príjmov pripravené na okamžité využitie v každodennej praxi. Súčasťou publikácie je znenie 54 paragrafov samotného zákona, ale aj prílohy, ktoré Vám pomôžu daným právnym ustanoveniam lepšie porozumieť a aplikovať ich.

Kedykoľvek a kdekoľvek môžete publikáciu okamžite použiť a zorientovať sa tak v právnej úprave zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2020.

Obsah

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
 • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 2)
 • 1 - Predmet úpravy
 • 2 - Základné pojmy
 • DRUHÁ ČASŤ - DAŇ FYZICKEJ OSOBY (§ 3 - § 11)
 • 3 - Predmet dane
 • 4 - Základ dane
 • 5 - Príjmy zo závislej činnosti
 • 6 - Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
 • 7 - Osobitný základ dane z kapitálového majetku
 • 8 - Ostatné príjmy
 • 9 - Príjmy oslobodené od dane
 • 10 - Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou
 • 11 - Nezdaniteľné časti základu dane
 • TRETIA ČASŤ - DAŇ PRÁVNICKEJ OSOBY (§ 12 - § 14)
 • 12 - Predmet dane
 • 13 - Oslobodenie od dane
 • 13a
 • 13b
 • 13c
 • 14 - Základ dane
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - SPOLOČNÉ USTANOVENIA (§ 15 - § 31)
 • 15 - Sadzba dane
 • 15a - Osobitná sadzba dane
 • 16 - Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • 17 - Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
 • Ocenenie v reálnych hodnotách pri predaji a kúpe podniku alebo jeho časti, nepeňažnom vklade a zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev (§ 17a - § 17c)
 • Ocenenie v pôvodných cenách pri nepeňažnom vklade a zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev (§ 17d - § 18a)
 • Daňové výdavky (§ 19 - § 31)
 • PIATA ČASŤ - VYBERANIE A PLATENIE DANE (§ 32 - § 50a)
 • Prvý oddiel - Daň fyzickej osoby (§ 32 - § 34)
 • Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 35 - § 38)
 • Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (§ 39 - § 40)
 • Druhý oddiel - Daň právnickej osoby (§ 41 - § 42)
 • Tretí oddiel - Spoločné ustanovenia na vyberanie a platenie dane (§ 43 - § 50a)
 • ŠIESTA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 51 - § 54)
 • 51
 • 51a
 • 51c
 • 51d - Samostatný základ dane
 • 51e - Osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku
 • 52
 • 52a
 • 52b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007
 • 52c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007
 • 52d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
 • 52e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
 • 52f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
 • 52g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009
 • 52h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010
 • 52i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
 • 52j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
 • 52k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011
 • 52l - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011
 • 52m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
 • 52n - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
 • 52o - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
 • 52p - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2012
 • 52r - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
 • 52s - Prechodné ustanovenia k podávaniu daňového priznania k dani z emisných kvót
 • 52t - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
 • 52u
 • 52v - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013
 • 52z - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
 • 52za - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
 • 52zb - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014
 • 52zc - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
 • 52zd - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
 • 52ze - Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2015
 • 52zf - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
 • 52zg - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
 • 52zh - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
 • 52zi - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
 • 52zj - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
 • 52zk - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
 • 52zl - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
 • 52zm - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
 • 52zn - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
 • 52zo - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
 • 52zp - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
 • 52zr - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
 • 52zs - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018
 • 52zt - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
 • 52zu - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2019
 • 52zv - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
 • 52zw - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
 • 52zx - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019
 • 52zy - Prechodné ustanovenie
 • 52zz - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2019
 • 52zza - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
 • 52zzb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
 • 52zzc - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022
 • 52zzd - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
 • 52zze - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
 • 52zzf - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
 • 52zzh - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
 • 53
 • 53a
 • 54
 • Prílohy

Zoznam autorov

Zbierka zákonov SR

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk