Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení účinnom k 4. 4. 2020

Tlačená publikácia obsahuje kompletné znenie zákona účinného k 4. 4. 2020. Je prehľadným znením, ktoré informuje o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce.


Keďže v ostatnom období nastalo v Zákonníku práce niekoľko podstatných legislatívnych úprav, práve s touto publikáciou budete mať poruke aktuálny prehľad v kľúčovom zákone pracovného práva.

Input:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení účinnom k 4. 4. 2020:

29,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • Základné zásady
 • Prvá časť VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • Druhá časť PRACOVNÝ POMER
 • Tretia časť PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU
 • Štvrtá časť MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK
 • Piata časť PREKÁŽKY V PRÁCI
 • Šiesta časť OCHRANA PRÁCE
 • Siedma časť SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA
 • Ôsma časť NÁHRADA ŠKODY
 • Deviata časť DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU
 • Desiata časť KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Jedenásta časť OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU
 • Dvanásta časť PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Autori

Zbierka zákonov