Tlačená príručka

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Formát: A5

Tlačená publikácia je praktickým spracovaním znenia Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2020.

Publikácia obsahuje spracovanie formou jednotlivých paragrafov predmetného zákona a umožní tak prácu so zákonom kedykoľvek a kdekoľvek.

Obsah

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 • ZÁKLADNÉ ZÁSADY
 • PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 40)
 • DRUHÁ ČASŤ - PRACOVNÝ POMER (§ 41 - § 84)
 • TRETIA ČASŤ - PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU (§ 85 - § 117)
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK (§ 118 - § 135)
 • PIATA ČASŤ - PREKÁŽKY V PRÁCI (§ 136 - § 145)
 • ŠIESTA ČASŤ - OCHRANA PRÁCE (§ 146 - § 150)
 • SIEDMA ČASŤ - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA (§ 151 - § 176)
 • ÔSMA ČASŤ - NÁHRADA ŠKODY (§ 177 - § 222)
 • DEVIATA ČASŤ - DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU (§ 223 - § 228a)
 • DESIATA ČASŤ - KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY (§ 229 - § 250a)
 • JEDENÁSTA ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 251 - § 256)
 • Prílohy

Zoznam autorov

Zbierka zákonov SR

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk