Tlačená príručka

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Formát: A5

Tlačená publikácia Vám poskytne jasné a prehľadné znenie, ktoré upravuje jednu z najdôležitejších nepriamych daní v SR – DPH.

Keďže v ostatnom období nastalo v zákone o DPH niekoľko podstatných legislatívnych úprav, práve s touto publikáciou budete mať aktuálny prehľad o znení zákona o DPH od 1. januára 2020.

Obsah

 • Zákon č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Základné ustanovenia (§ 1 - § 3)
 • Registračná povinnosť (§ 4 - § 7a)
 • Zdaniteľné obchody (§ 8 - § 12)
 • Miesto zdaniteľného obchodu (§ 13 - § 14)
 • Miesto dodania služby (§ 15 - § 18)
 • Daňová povinnosť (§ 19 - § 21)
 • Základ dane a sadzba dane (§ 22 - § 27)
 • Oslobodenie od dane (§ 28 - § 48b)
 • Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom (§ 48c - § 48e)
 • Odpočítanie dane (§ 49 - § 55e)
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte (§ 55f - § 55g)
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 - § 58)
 • Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru (§ 59 - § 60)
 • Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane (§ 61 - § 64)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane (§ 64a - § 69b)
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň (§ 70 - § 80)
 • Zrušenie registrácie (§ 81 - § 84)
 • Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 85 - § 88)

Zoznam autorov

Zbierka zákonov SR

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk