Tlačená príručka

Vzory smerníc – Organizačný poriadok a Podpisový poriadok spoločnosti

Formát: A5 Počet strán: 240

Tlačená publikácia predstavuje neoddeliteľnú súčasť pre každú úspešnú firmu. Obsahuje dôležité informácie o Organizačnom a Podpisovom poriadku, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie Vašej spoločnosti. Všetky dokumenty uvedené v publikácii plne v súlade s najnovšími právnymi predpismi platnými v roku 2020.

Okrem toho Vám publikácia poskytuje aj znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s účinnosťou od 1. 1. 2020.

Nechajte sa inšpirovať a udržujte Vašu firmu v súlade s najnovšími právnymi normami.

Organizačný poriadok ustanovuje vnútorné organizačné členenie spoločnosti, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov spoločnosti podľa § 9 ods. 3 ZP a § 82 pôsobnosť a vzájomné vzťahy jednotli­vých organizačných útvarov spoločnosti. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorí sú v pracovnom pomere, a zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Obsah

 • Vzory smerníc – Organizačný poriadok
 • Vzor – Podpisový poriadok spoločnosti
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • ZÁKLADNÉ ZÁSADY
 • PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 40)
 • DRUHÁ ČASŤ - PRACOVNÝ POMER (§ 41 - § 84)
 • TRETIA ČASŤ - PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU (§ 85 - § 117)
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK (§ 118 - § 135)
 • PIATA ČASŤ - PREKÁŽKY V PRÁCI (§ 136 - § 145)
 • ŠIESTA ČASŤ - OCHRANA PRÁCE (§ 146 - § 150)
 • SIEDMA ČASŤ - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA (§ 151 - § 176)
 • ÔSMA ČASŤ - NÁHRADA ŠKODY (§ 177 - § 222)
 • DEVIATA ČASŤ - DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU (§ 223 - § 228a)
 • DESIATA ČASŤ - KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY (§ 229 - § 250a)
 • JEDENÁSTA ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 251 - § 256)
 • Prílohy

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk