Tlačená príručka

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky samosprávy za rok 2021

Formát: A5

Tlačená publikácia obsahuje podrobné spracovanie textovej a tabuľkovej časti k poznámkam. Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom predmetom účtovníctva je účtovanie a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsledku hospodárenia, vykazovaní iných aktív, vykazovaní iných pasív.

Tlačená brožúra je spracovaná prehľadne a poskytne čitateľovi základný pohľad na poznámky ako súčasť účtovnej závierky samosprávy za rok 2021.

Obsah

Textová časť Poznámok

 • Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
 • Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
 • Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
 • Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
 • Informácie o iných aktívach a iných pasívach
 • Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
 • Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Tabuľková časť Poznámok

 • Tabuľka č. 1 – Neobežný majetok
 • Tabuľka č. 2 – Vývoj opravnej položky k zásobám
 • Tabuľka č. 3 – Vývoj opravnej položky k pohľadávkam
 • Tabuľka č. 4 – Pohľadávky podľa doby splatnosti
 • Tabuľka č. 5 – Vlastné imanie
 • Tabuľka č. 6 – Rezervy zákonné
 • Tabuľka č. 7 – Rezervy ostatné
 • Tabuľka č. 8 – Záväzky podľa doby splatnosti
 • Tabuľka č. 9 – Bankové úvery
 • Tabuľka č. 10 – Informácie o iných aktívach a iných pasívach
 • Tabuľka č. 11 – Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
 • Tabuľka č. 12 – Príjmy rozpočtu
 • Tabuľka č. 13 – Výdavky rozpočtu
 • Tabuľka č. 14 – Finančné operácie
 • Tabuľka č. 15 – Výška dlhu obce alebo vyššie územného celku
   

Zoznam autorov

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk