Tlačená príručka

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023

Formát: A5 Počet strán: 195

Tlačená publikácia poskytuje odborné informácie potrebné pri zostavovaní účtovnej závierky pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2023. Každá účtovná jednotka, ktorá zachytáva svoju hospodársku činnosť prostredníctvom účtovníctva, je povinná sa riadiť zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý jej, okrem iného, ukladá aj povinnosť zostaviť účtovnú závierku. Táto povinnosť podnikateľom vyplýva z ustanovení § 6 ods. 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasťou publikácie je aj príklad k účtovnej závierke.

Obsah

Úvod do problematiky účtovnej závierky    

1. Právna úprava účtovnej závierky  

1.1 Správnosť účtovníctva    

1.2 Úplnosť účtovníctva       

1.3 Preukázateľnosť účtovníctva      

1.4 Spôsob transformácie účtovného záznamu (§ 33 zákona o účtovníctve)          

1.5 Zrozumiteľnosť účtovníctva       

1.6 Zabezpečenie trvalosti účtovných záznamov     

2. Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2023           

2.1 Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov za rok 2023        

2.2 Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov za rok 2023   

3. Formálna stránka účtovnej závierky za rok 2023 

4. Zostavenie účtovnej závierky za rok 2023

5. Lehoty na zostavenie a podanie účtovnej závierky za rok 2023

6. Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky za rok 2023       

6. 1 Uzávierkové činnosti za rok 2023         

6.2 Uzatvorenie účtovných kníh a vyčíslenie konečných zostatkov a stavov za rok 2023

7 Uzávierkové činnosti za rok 2023

7. 1 Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2023

7.1.1 Inventúra - zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a ich rozdielu za rok 2023

7.1.2 Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2023        

7.2. Tvorba rezerv za rok 2023         

7.2.1 Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2023     

7.3 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek za rok 2023   

7.3.1 Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek za rok 2023       

7.4 Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2023      

7.4.1 Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2023       

7.5 Kontrola zaúčtovania odpisov za rok 2023        

7.6 Doúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok za rok 2023          

7.7 Účtovanie o kurzových rozdieloch za rok 2023 

7.7.1 Účtovné prípady zachytávajúce problematiku kurzových rozdielov za rok 2023

7.8 Výpočet výsledku hospodárenia a výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov za rok 2023         

7.8.1 Výpočet výsledku hospodárenia pred zdanením za rok 2023

7.8.2 Odložená daň z príjmov za rok 2023  

7.8.3 Splatná daň z príjmov za rok 2023      

8. Povinnosti účtovných jednotiek po zostavení účtovnej závierky za rok 2023    

8.1. Uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok za rok 2023 

8.1.1 Spôsoby vkladania účtovnej závierky do registra za rok 2023          

8.1.2 Lehoty na doručenie účtovnej závierky správcovi registru za rok 2023        

8.2 Uložiť individuálnu výročnú správu do zbierky listín obchodného registra za rok 2023

8.3 Zverejniť účtovnú závierku na webovom sídle účtovnej jednotky za rok 2023           

8.4 Overiť účtovnú závierku audítorom za rok 2023           

8.5 Zostaviť výročnú správu za rok 2023     

9. Účtovná závierka za rok 2023 pre mikroúčtovné jednotky         

9.1 Úvod do problematiky účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2023

9.2 Právna úprava účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2023     

9.3 Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2023

9.4 Povinnosti mikro účtovných jednotiek po zostavení účtovnej závierky za rok 2023

10. Poznámky k účtovnej závierke za rok 2023       

11. Účtovná závierka v príklade za rok 2023

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk