Tlačená príručka

Špecifiká majetku verejnej správy z pohľadu vykazovania, oceňovania, účtovania a financovania

Formát: A5 Počet strán: 69

Tlačená publikácia poskytuje komplexný pohľad na vykazovanie, oceňovanie, účtovanie a financovanie majetku verejnej správy. Publikácia je neoceniteľným praktickým zdrojom pre verejných činiteľov, účtovníkov, audítorov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o transparentné a efektívne hospodárenie s verejným majetkom. V publikácii nájdete aj praktické príklady účtovania majetku, konkrétne predkontácie.

V rámci obsahu si prečítate aj jedinečnú kapitolu Špecifikum majetku obcí a nimi zriadených ROPO.

Obsah

 • Špecifiká majetku verejnej správy z pohľadu vykazovania, oceňovania, účtovania a financovania
 • Špecifiká majetku verejnej správy a ich rozpočtových a príspevkových organizácií z pohľadu vykazovania, oceňovania, účtovania
 • Majetok – schéma rozdelenia
 • Smernica pre nakladanie s majetkom subjektu verejnej správy
 • Členenie majetku subjektov verejnej správy, účtujúcich podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
 • Oceňovanie majetku vedeného v účtovníctve
 • Opotrebovanie dlhodobého majetku
 • Účtovné a daňové odpisy majetku subjektov verejnej správy a rozpočtových a príspevkových organizácií
 • Evidencia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vo verejnej správe
 • Krátkodobý majetok
 • Špecifikum majetku obcí a nimi zriadených ROPO

 Neoddeliteľnou súčasťou knihy sú príklady k účtovaniu majetku.

Zoznam autorov

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk