Reklamačný poriadok

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na tovar, pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (ďalej len "Reklamácie").

2. Vydavateľstvo je spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt (ďalej len ako "vydavateľstvo").

3. Zákazníkom je na účely výkladu ustanovení tohto reklamačného poriadku spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu).

4. Zákazník – fyzická a právnická osoba-podnikateľ berú na vedomie, že podmienky uplatňovania práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sú upravené Obchodným zákonníkom a tento reklamačný poriadok sa tak na nich nevzťahuje.

II. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. V prípade, že sa po prevzatí produktu zákazníkom vyskytnú v záručnej dobe vady produktu, môže zákazník uplatniť reklamáciu.

2. Reklamácie je možné uplatniť osobne v sídle vydavateľstva alebo na emailovej adrese vydavateľstva info@dashofer.sk.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady produktu, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s produktom, nevhodným použitím, mechanickým poškodením.

4. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. V prípade, ak je zmluva medzi vydavateľstvom a zákazníkom uzavretá na kratšiu dobu, dĺžka záručnej doby je určená dobou, na ktorú je uzavretá zmluva medzi vydavateľstvom a zákazníkom. V prípade, že je reklamovaný produkt vydavateľstvu doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento produkt prevezme, skontroluje zásielku a príslušnú dokumentáciu. Predmetný produkt musí byť kuriérom alebo poštovým doručovateľom doručený najneskôr v posledný deň záručnej doby.

III. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI VYDAVATEĽSTVA ZA VADY PRODUKTU

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ – zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vydavateľstvo je povinné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým vydavateľstvu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Vydavateľstvo môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Vydavateľstvo poučilo spotrebiteľa – zákazníka o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnilo tento Reklamačný poriadok na stránke elektronického obchodu vydavateľstva a spotrebiteľ – zákazník mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Videoknižnica, ONLINE knižnica, ONLINE príručka, ONLINE zákon, ONLINE časopis, ONLINE kurz

4. Vydavateľstvo zodpovedá zákazníkovi najmä za aktuálnosť informácií uvedených v produktoch, za funkčnosť prístupových údajov zaslaných zákazníkovi, za umožnenie prístupu k produktu, ktorý si zákazník zakúpil.

5. Pre bezchybné užívanie online produktov je potrebné používať niektorý z týchto internetových prehliadačov: Internet Explorer verzia 8.x a vyššie s vypnutým kompatibilným zobrazením, Mozilla Firefox verzia 10.x a vyššie, Google Chrome, Apple Safari.

6. Zákazník si môže overiť funkčnosť prístupu k online produktom na tomto odkaze:

http://www.uad.sk/0/9/test-kompatibility-pocitaca/

7. Zákazník je oprávnený reklamovať produkty na e-mailovej adrese vydavateľstva info@dashofer.sk alebo v sídle vydavateľstva po výskyte príslušnej vady. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať vadu produktu, časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla, a to spolu s požadovanými dokladmi (objednávka, potvrdenie objednávky, príslušná dokumentácia).

8. V prípade, že niektorá z podmienok uvedených v bode 7. nebude splnená, vydavateľstvo je oprávnené reklamáciu neuznať ako oprávnenú.

Tlačená príručka, Softvér, Časopis

9. Vydavateľstvo vyhlasuje, že uvedené produkty poskytuje zákazníkovi bez právnych vád.

10. Ak zákazník zistí, že daný produkt má určitú vadu, najmä, že nebol zákazníkovi doručený včas, prípadne má inú vadu, je povinný túto vadu bezodkladne reklamovať osobne v sídle vydavateľstva alebo na emailovej adrese vydavateľstva info@dashofer.sk.

11. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať vadu produktu, a to spolu s požadovanými dokladmi (objednávka, potvrdenie objednávky, príslušná dokumentácia).

12. V prípade, že niektorá z podmienok uvedených v bode 12. nebude splnená, vydavateľstvo je oprávnené reklamáciu neuznať ako oprávnenú.

PDF produkt

13. V prípade, ak zákazník zistí, že produkt má vadu, je povinný bezodkladne tento produkt reklamovať u vydavateľstva osobne alebo na e-mailovej adrese vydavateľstva info@dashofer.sk.

14. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať vadu produktu, a to spolu s požadovanými dokladmi (objednávka, potvrdenie objednávky, príslušná dokumentácia).

15. V prípade, že niektorá z podmienok uvedených v bode 16. nebude splnená, vydavateľstvo je oprávnené reklamáciu neuznať ako oprávnenú.

IV. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

1. Vydavateľstvo vydá zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré doručí zákazníkovi ihneď. Ak nie je možné toto potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho vydavateľstvo zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

2.Vydavateľstvo určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4. V situácii, keď je produkt potrebné zaslať vydavateľstvu, koná zákazník tak, aby bol produkt zabalený do vhodného obalu, ktorý produkt dostatočne ochráni.

5. V prípade, že je reklamovaný produkt doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento produkt prevezme, skontroluje zásielku a priloženú dokumentáciu; rozhodujúci dátum na lehotu uplynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

6. Vydavateľstvo v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

7. Vydavateľstvo po riadnom vybavení reklamácie vyzve zákazníka telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým so zákazníkom na prevzatie opraveného produktu a dokladu o vybavení reklamácie, resp. bude po vzájomnej dohode produkt spolu s dokladom o vybavení reklamácie doručený zákazníkovi formou doporučenej zásielky.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje zákazník vydavateľstvo o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na vhodnej forme reklamačného postupu.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.