Tlačená príručka

Rozpočtovanie stavieb

Formát: A5 Počet strán: 86

Publikácia sa zaoberá oceňovaním stavebnej produkcie pozemných stavieb pomocou tradičných nástrojov a metód. Nájdete v nej pravidlá cenotvorby v stavebníctve, ktoré sú pre lepšie pochopenie tejto problematiky doplnené príkladom zameraným na tvorbu stavebného rozpočtu vrátane podrobného opisu postupu spracovania rozpočtu s odkazmi na softvér Ceník stavebních prací.

Podkladom rozpočtovania stavieb je projektová dokumentácia rodinného domu v stupni dokumentácie na stavebné konanie, obsahujúca výkresovú a popisnú časť. Samotný stavebný rozpočet je rozdelený na krycí list, rekapituláciu rozpočtu podľa stavebných dielov, súpis prác vrátane výkazu výmeru a samotný rozpočet položiek.

Kúpou publikácie Rozpočtovanie stavieb získate teoretickú prípravu na lepšie pochopenie oceňovania stavebných činností a postup spracovania rozpočtu.

Publikácia je v češtine.

Obsah

Princípy tvorby ceny v stavebníctve

 • Nákladovo orientovaná tvorba cien
 • Tvorba cien orientovaná na dopyt
 • Konkurenčne orientovaná tvorba cien
 • Kombinácia prístupov v stavebníctve

Oceňovanie stavebnej produkcie

 • Štruktúra nákladov stavebného projektu
 • Ocenenie pomocou rozpočtových ukazovateľov
 • Ocenenie pomocou stavebného rozpočtu
 • Podrobný rozpočet položiek
 • Ponuka do verejnej súťaže
 • Ocenenie zmien projektu

Kalkulácie nákladov na stavebnej konštrukcii a práce

 • Individuálne kalkulácie
 • Kalkulačný vzorec
 • Položky „Ceníku stavebních prací“

Príklad – Stavebný rozpočet

 • Postup pri tvorbe súpisu prác
 • Základná funkcionalita
 • Projektová dokumentácia
 • Súpis prác
 • Krycí list
 • Rekapitulácia
 • Ocenený súpis prác (rozpočet položiek)

Zoznam autorov

Ing. Stanislav Vitásek

Špecialista na oceňovanie stavebnej produkcie v nadnárodnej stavebnej spoločnosti a vysokoškolský lektor. Je absolventom Fakulty stavební VUT v Brne, odbor management stavebníctva. Od roku 2015 pôsobí na Katedre ekonomiky a riadenia, Fakulty stavební ČVUT a podieľa sa na výuke predmetov rozpočtovania stavieb a kalkulácie cien v stavebníctve. Je autorom viacerých odborných článkov a spolupracuje na riešení výskumných projektov v oblasti stavebnej ekonomiky. V rámci stavebnej praxe sa okrem tvorby a analýz stavebných rozpočtov zaoberá previazaním informačného modelovania stavieb (BIM) a Cost managementu.

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Vysokoškolský pedagóg, súdny znalec v oblasti stavebnej ekonomiky, najmä oceňovania nehnuteľných vecí, kalkulácií nákladov, rozpočtovania a nákladov životného cyklu. Je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Prahe, odbor stavebný management a ekonomika. Od roku 1999 pôsobí ako súdna znalkyňa v odbore stavebníctvo a ekonomika – ceny a odhady nehnuteľností. V rokoch 1997 – 2002 pracovala ako manažérka v stavebnej a inžinierskej spoločnosti. Na Fakultě stavební pôsobí ako pedagóg viac ako 20 rokov, podieľa sa na riešení výskumných projektov v oblasti stavebnej ekonomiky a managementu. Koordinuje a spracováva znalecké posudky v rámci Znaleckého ústavu Fakulty stavební ČVUT. Od roku 2017 vedúca katedry ekonomiky a riadenia v stavebníctve. Je autorkou viacerých vysokoškolských skrípt, kníh a odborných článkov.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk