Časopis

Expert na kataster nehnuteľností

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Časopis Expert na kataster nehnuteľností ponúka širokú škálu článkov, ktoré dôkladne rozoberajú problematiku katastra nehnuteľností. Každé vydanie prináša hlbšie ponorenie sa do tejto problematiky.

V rámci svojho preneseného výkonu štátnej správy aj pri výkone samosprávy obce interagujú so správnym orgánom na úseku katastra, či už ide o prevod alebo správu majetku obce. Preto je dôležité mať prehľad o postupe pri prevode majetku obce, aby sa zabezpečilo neprerušené konanie pri návrhu na vklad, a obec sa tak vyhla možným komplikáciám alebo problémom. V súčasnosti je činnosť zápisov zákonných vecných bremien do katastra veľmi žiadaná , no táto činnosť môže mať výrazný vplyv na vlastnícke práva obce k nehnuteľnému majetku.

Časopis podrobne rozoberá a analyzuje napríklad tému neznámych vlastníkov a ich evidovania v liste vlastníctva. Okrem toho sú obsahom nevyhnutné kroky a náležitosti na začatie katastrálneho konania či dôvody jeho prerušenia.

S časopisom Expert na kataster nehnuteľností budete mať vždy aktuálne informácie z oblasti katastra nehnuteľností!

Časopis je vydávaný štvrťročne a je nenahraditeľným zdrojom informácií nielen pre obce, ale aj pre vyššie územné jednotky.

Odporúčame Vám prečítať si aj praktické riešenia príkladov z katastrálnej praxe, ktorými sa môžete nechať inšpirovať pri riešení reálnych problémov z praxe.

Časopis vychádza 4× ročne a je pomôckou aj pre obce a vyššie územné celky.

Odporúčame si prečítať i praktické riešenia príkladov z katastrálnej praxe. Môžete sa nimi inšpirovať pri riešení problémov z praxe.

Obsah

Články:

  • Náležitosti verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností záznamom

  • Oprava chyby v katastri nehnuteľností spočívajúcej v nezákonne vykonanom zázname

  • Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR SP. ZN. 2SŽRK/5/2020 (Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti dohodou) zo dňa 24.02.2022

  • Register obnovenej evidencie pozemkov alebo pozemkové úpravy? Na čo slúžia tieto inštitúty?

Praktické príklady z praxe:

  • Odstúpenie od zmluvy v priebehu konania o návrhu na vklad

  • Aký je vzťah právnej úpravy zákazu drobenia pozemkov podľa zákona č. 180/1995 Z. z. a podľa zákona č. 97/2013 Z. z.? Je potrebné rešpektovať zákaz drobenia pozemkov aj pri zápise geometrického plánu v nadväznosti na nájomnú zmluvu?

  • Vklad Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti a Kúpnej zmluvy z pohľadu zaplatenia správneho poplatku

Zoznam autorov

JUDr. Lucia Filagová

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk