Tlačená príručka

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve a výročná správa za konsolidovaný celok

Formát: A5

V tejto tlačenej publikácii nájdete odborné tipy na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky pre samosprávy. Zameraním konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako jednej ekonomickej jednotke, čo znamená, aby v konsolidovanej účtovnej závierke boli zobrazené len vzťahy s účtovnými jednotkami mimo konsolidovaného celku. Publikácia Vám detailne vysvetlí, ako zobraziť len relevantné vzťahy s účtovnými jednotkami, čím zabezpečíte kvalitnú a prehľadnú prezentáciu účtovných údajov.

Vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku ako vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy, sú v rámci konsolidačných úprav eliminované.

Súčasťou tlačenej publikácie sú aj účtovné predkontácie, jednotlivé účtovné prípady a konkrétne príklady z praxe. Autorkou odborných informácií je Ing. Miriam Majorová, PhD.

Tlačená publikácia obsahuje aj účtovné predkontácie a jednotlivé účtovné prípady a konkrétne spracovania príkladov z praxe. Autorkou odborných informácií je Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obsah

 • Príklady vzájomných vzťahov
 • Konsolidácia kapitálu
 • Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
 • Konsolidácia nákladov a výnosov
 • Konsolidácia medzivýsledku
 • Transfery ako predmet eliminácie
 • Konsolidačné tabuľky (formuláre) v systéme RISSAM   
 • Časové rozlíšenie (vypĺňajú všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku)
 • Náklady a výnosy (vypĺňajú všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku)
 • Pohľadávky a záväzky podľa doby splatnosti (v rámci a mimo KC)
 • Pohľadávky podľa doby splatnosti (v rámci a mimo KC)
 • Záväzky podľa doby splatnosti (v rámci a mimo KC)
 • Opravné položky (v rámci KC)
 • Rezervy (v rámci KC)
 • Dlhodobý finančný majetok
 • Majetkové podiely (v rámci KC)
 • Majetkové podiely (mimo KC)
 • Dlhové cenné papiere (mimo KC)
 • Dlhodobé pôžičky (mimo KC)
 • Obstaranie DFM (v rámci KC)
 • Odložená daňová pohľadávka/záväzok
 • Vlastné imanie – prevodový mostík obchodných spoločností (v rámci a mimo KC)
 • Výsledok hospodárenia – prehľad pohybov
 • Poznámky – textová časť (vzor)

Zoznam autorov

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk