Časopis

Expert na kataster nehnuteľností

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

V každom čísle časopisu sú uverejnené články, ktoré sa veľmi podrobne zaoberajú problematikou na úseku katastra nehnuteľností.

Obce v rámci svojho preneseného výkonu štátnej správy, ako aj pri výkone samosprávy prichádzajú do kontaktu so správnym orgánom na úseku katastra, či už pri prevode alebo správe majetku obce.

Je dobré vedieť, ako postupovať pri prevode obecného majetku tak, aby konanie o návrhu na vklad nebolo prerušené, čomu sa vyhnúť, prípadne na čo si dať pozor.

Rovnako v súčasnosti veľmi frekventované vykonávanie zápisov zákonných vecných bremien do katastra môže mať dopad na výkon vlastníckych a iných práv obce nad nehnuteľným majetkom.

V časopise sme napríklad veľmi podrobnej rozobrali problematiku neznámych vlastníkov a spôsob ich evidovania na liste vlastníctva, ako aj náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania či dôvody prerušenia tohto konania.

Časopis vychádza 4× ročne a je pomôckou aj pre obce a vyššie územné celky.

Odporúčame si prečítať i praktické riešenia príkladov z katastrálnej praxe. Môžete sa nimi inšpirovať pri riešení problémov z praxe.

Obsah

Články:

  • Náležitosti verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností záznamom

  • Oprava chyby v katastri nehnuteľností spočívajúcej v nezákonne vykonanom zázname

  • Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR SP. ZN. 2SŽRK/5/2020 (Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti dohodou) zo dňa 24.02.2022

  • Register obnovenej evidencie pozemkov alebo pozemkové úpravy? Na čo slúžia tieto inštitúty?

Praktické príklady z praxe:

  • Odstúpenie od zmluvy v priebehu konania o návrhu na vklad

  • Aký je vzťah právnej úpravy zákazu drobenia pozemkov podľa zákona č. 180/1995 Z. z. a podľa zákona č. 97/2013 Z. z.? Je potrebné rešpektovať zákaz drobenia pozemkov aj pri zápise geometrického plánu v nadväznosti na nájomnú zmluvu?

  • Vklad Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti a Kúpnej zmluvy z pohľadu zaplatenia správneho poplatku

Zoznam autorov

JUDr. Lucia Filagová

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk