DPH aktuálne

Odborný dvojtýždenník prináša to najnovšie a najdôležitejšie z oblasti najdiskutovanejšej dane na Slovensku. Daňový systém a legislatíva s tým spojená podlieha mnohým zmenám, ktoré sledujeme za Vás.


Odborný časopis vychádza každých 14 dní a obsahuje témy na aktuálne problémy z oblasti DPH, stručné a jasné informácie o zmenách v zákone o DPH, riešenia konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch, odborné odpovede na otázky samotných čitateľov.

 

Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu:

180 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

Z obsahu vyberáme:

 • Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017
 • Koncoročné povinnosti platiteľov DPH v roku 2016
 • Dodatočný kontrolný výkaz k DPH v roku 2016
 • Prehľad najdôležitejších zmien v DPH v roku 2016 a ich fungovanie v praxi
 • Usmernenia z oblasti DPH v roku 2016
 • Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016
 • Zoznam tovarov podliehajúcich zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty v SR a ČR
 • Metodické pokyny z oblasti DPH v roku 2016
 • Prevádzkareň zahraničnej osoby a DPH v roku 2016
 • DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona v roku 2016
 • Činnosti zatriedené do sekcie F klasifikácie CPA v roku 2016
 • Príjmy zo zahraničia a povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH v roku 2016
 • Prijaté faktúry a kontrolný výkaz v roku 2016
 • Pravidlá samozdanenia v roku 2016
 • Výhody a nevýhody dobrovoľnej registrácie pre DPH v roku 2016
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu v roku 2016 (časť II.)
 • Limity pre zásielkový tovar (pri e-shopoch) v rámci EÚ v roku 2016
 • Pitný režim z daňového hľadiska v roku 2016
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a KV v roku 2016 (časť I.)
 • DPH z pohľadu cestovnej kancelárie v roku 2016
 • Služby, ktoré si vyžadujú registráciu pre DPH v roku 2016
 • Automobil a PHM z pohľadu DPH v roku 2016
 • Registrácia slovenských podnikateľov pre DPH v prípade obchodovania v rámci EÚ v roku 2016
 • Zásielkový predaj medzi SR a ČR v roku 2016 v praxi
 • Poskytovanie zliav a DPH v roku 2016
 • Škody a manká v kontexte DPH v roku 2016
 • Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016
 • Refundácia dane v roku 2016
 • Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2016
 • Prípady zrušenia registrácie pre DPH v roku 2016
 • Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. 6. 2016
 • Reklamné predmety z pohľadu DPH v roku 2016
 • Výhody a nevýhody osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby v roku 2016
 • Refakturácia cestovných nákladov z pohľadu DPH v roku 2016
 • Prenos daňovej povinnosti - príklad vystavenia faktúry v roku 2016
 • Kontrolný výkaz k DPH od 1. 4. 2016
 • Prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016 - uvádzanie údajov do kontrolného výkazu a daňového priznania k DPH
 • Náležitosti faktúry v roku 2016
 • Tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach od 1. 1. 2016
 • Zmeny v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu od 1. januára 2016
 • Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty pri vrátení dane od 1. januára 2016
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby od 1. januára 2016
 • Najčastejšie problémy pri kontrolnom výkaze v roku 2015
 • Zmeny od 1. januára 2016 v daňovom priznaní k DPH a pri oneskorenej registrácii pre DPH
 • Uplatňovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň a pri trojstrannom obchode od 1. januára 2016
 • Lehoty na vyhotovenie faktúry od 1. januára 2016

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

      

 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Pohlod
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Andrea Marušincová
 • Ing Zuzana Neupauerová, PhD.
 • Mgr. Jana Kudelčíková

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava