Časopis

Daňový expert pre podnikateľov

Formát: A4, Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Časopis sa venuje problematike daní. Každý mesiac prináša aktuálne odborne spracované témy z tejto oblasti. Autormi sú renomovaní odborníci z Ministerstva financií SR, daňoví poradcovia a odborníci, ktorí dlhoročne pôsobia v problematike daňovníctva.

VZOROVÉ STRANY

Rok 2022 je rokom významných zmien v oblasti daní, a preto je tento odborný časopis významným pomocníkom pre každého, kto pracuje v oblasti daní. Odborným garantom časopisu je dlhoročný odborník na dane z MF SR – Ing. Peter Horniaček.

Obsah

Témy:

  • Pravidlá uplatňovania daňových strát mikrodaňovníka v roku 2022
  • Povinnosti platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi - fyzickej osobe rezidentovi SR - v roku 2022
  • Zdaňovanie investícií a výnosov z nich v roku 2022
  • Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu od 1. januára 2022
  • Registrácia platiteľa dane zo zemného plynu od 1. januára 2022

Otázky a odpovede:

  • Prevod nehnuteľností zámennou zmluvou z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022
  • Zdanenie zisku z investičných operácií fyzickej osoby v roku 2022

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk