Tlačená príručka

Bezpečnosť manipulácie s materiálom a jeho skladovanie

Formát: A5 Počet strán: 180

Obsah publikácie Bezpečnosť manipulácie s materiálom a jeho skladovanie môžete uplatniť vo všetkých prevádzkach, v ktorých prebiehajú materiálové toky, alebo sa v nich materiál skladuje. Publikácia Vám poskytuje prehľadný rozbor bezpečnostných aspektov ručnej i strojovej manipulácie a oboznamuje s hlavnými príčinami úrazovosti a s nedostatkami, ktoré pri jednotlivých činnostiach v skladovom hospodárstve najčastejšie nachádzajú dozorné orgány.

Zvláštna sekcia je venovaná sypkým materiálom a zásobníkom na ich skladovanie. Tie totiž patria k najnebezpečnejším zariadeniam nielen v rámci nakladania s materiálom, ale aj všeobecne.

Text sa tiež venuje manipulačným jednotkám – najmä podmienkam ich stability, bez ktorej si bezpečnosť akéhokoľvek skladu len ťažko predstaviť.

Fundovaný výklad autora – odborníka na celú oblasť, priebežne odkazuje na súvisiace legislatívne predpisy i technické normy a bude vám nenahraditeľným pomocníkom pri hodnotení rizík aj prijímaní opatrení na ich odstránenie tak, aby boli v súlade s požiadavkami platných predpisov.

Túto publikáciu ocenia prevádzkovatelia logistických centier, skladov, hangárov, depónií a síl, ale tiež bezpečnostný dozor na stavbách, technickí riaditelia, bezpečnostní technici, majstri, manažéri logistiky, vedúci skladu, odborne spôsobilé osoby v prevencii rizík a všetci ostatní, ktorí sú zodpovední za pracovisko, kde dochádza k presunom materiálov – či už ručne alebo s použitím manipulačnej techniky. Publikácia zoznamuje s hlavnými nebezpečenstvami pri manipulácii s materiálom a jeho skladovaní a zrozumiteľne radí, ako predchádzať rizikám, ktoré z týchto nebezpečenstiev vyplývajú.

Publikácia je v češtine.

Obsah

 1. Charakteristika manipulácie s materiálom
 2. Ručná manipulácia
 • rizikové činitele vedúce k vzniku onemocnení
 • rizikové činitele vedúce k vzniku úrazov
 • úrazovosť viazaná na ručnú manipuláciu a jej analýza
 • kategorizácia manipulačných prác
 • nedostatky zistené dozornými orgánmi
 • hygienické limity
 • školenie zamestnancov
 • úrazy a ďalšie nežiadúce udalosti
 • zákazy niektorých prác
 1. Manipulačné vozíky
 • základné nebezpečenstvo súvisiace s prevádzkou manipulačných vozíkov
 • úrazovosť vykazovaná pri prevádzke manipulačných vozíkov
 • základné povinnosti prevádzkovateľov manipulačných vozíkov
 • základné nedostatky zisťované u ručných vozíkov
 • základné nedostatky zisťované pri prevádzke motorových vozíkov
 • najčastejšie zisťované úrazové deje
 1. Transportné zariadenia
 • základné nebezpečenstvo súvisiace s prevádzkou transportných zariadení
 • úrazovosť vykazovaná pri prevádzke transportných zariadení
 • základné požiadavky na bezpečnosť prevádzky transportných zariadení
 • prevádzka transportných zariadení
 • základné nedostatky zistené pri kontrolách transportných zariadení
 1. Firemné komunikácie a manipulačné plochy
 • pošmyknutie – základné nebezpečenstvo
 • eliminácia a/alebo zníženie rizika pošmyknutia
 • stanovenie protišmykových podmienok bezpečného pohybu osôb
 • zvýšenie protišmykových plôch so znečisťovanými povrchmi
 • ďalšie nebezpečenstvo a možnosti ich eliminácie a/alebo zníženia
 • základné nedostatky zistené dozornými orgánmi
 1. Skladovanie sypkých hmôt
 • vlastnosti, charakteristiky a rizikové vplyvy sypkých hmôt
 • voľné skladovanie sypkých hmôt
 • skladovacie zariadenia sypkých hmôt - zásobníky
 • príklady úrazov a nežiadúce udalosti pri prevádzke zásobníkov
 • analýza úrazov a ďalších nežiadúcich udalostí vykazovaných pri prevádzke zásobníkov
 • prevádzka zásobníkov
 1. Skladovanie kusových bremien a manipulačných jednotiek
 • klasifikácia manipulačných jednotiek
 • bezpečnosť manipulačných jednotiek

8 Fixácia manipulačných jednotiek (nákladov)

9 Prevádzka objektov určených ku skladovaniu

 • príklady úrazov a ďalších mimoriadnych udalostí pri skladovaní
 • rozbory úrazovosti pri skladovaní
 • rozbor požiarov skladových objektov
 • voľné skladovanie
 • stohové skladovanie

Zoznam autorov

Ing. Antonín Dušátko

Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Prahe. Od roku 1969 pôsobil na vtedy zriadenom Českém úřadě bezpečnosti práce, kde spoluzodpovedal za rezorty hutníctva a strojárenstva a odborne za oblasť manipulácie s materiálom a skladovanie. V ďalšom období sa stal garantom za oblasť manipulácie s materiálom a skladovanie, tvoriaci dnes súčasť integrovaného logistického reťazca. V súčasnej dobe je v dôchodku. Dlhodobo sa podieľa na výchove nových odborníkov na úseku bezpečnosti práce, a inšpektorov Státního úřadu inspekce práce. V obore manipulácie s materiálom a skladovania prednáša a publikuje v odbornej tlači. Je autorom mnohých kníh a odborných článkov.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk