Bezpečnosť elektrických zariadení

Publikácia prehľadne oboznamuje so základnými povinnosťami prevádzkovateľa elektrických zariadení. Obsahom sú predpisy, ktoré v súčasnosti upravujú túto oblasť a povinnosti z nich vyplývajúce.

Pri nesprávnom prevádzkovaní elektrických zariadení dochádza k vysokému riziku ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb aj majetku. Je preto dôležité, aby prevádzkovatelia elektrických zariadení dodržiavali požiadavky právnych predpisov a technických noriem, podľa ktorých sa bezpečne vykonáva práca na elektrických zariadeniach, ich revízia, údržba a ďalšie činnosti.


V tejto publikácii sa zoznámite so všetkým, čo musí prevádzkovateľ elektrických zariadení robiť, aby bola zaistená ich bezpečnosť, správna funkcia a požadovaný technický stav a boli tak splnené všetky povinnosti, ktoré technické normy a právne predpisy požadujú.

Publikácia je v českom jazyku.

Publikácia je pripravená v spolupráci s Inšpekčným orgánom Mostecké montážní a.s.

Input:

Bezpečnosť elektrických zariadení:

60,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Úvod – základná definícia

Zodpovednosť za prevádzku vyhradených elektrických zariadení

 • Osoba zodpovedná
 • Kompetentné osoby
 • Obsluhy
 • Poverené osoby
 • Špecialisti
 • Revízni technici
 • Externí zhotovitelia

Prevádzková dokumentácia

 • Elektrické zariadenia
 • Elektrické spotrebiče

Systém starostlivosti o elektrické zariadenia

 • Elektrické zariadenia nízkeho napätia
 • Elektrické zariadenia vysokého napätia
 • Systémy ochrany pred bleskom
 • Elektrické spotrebiče

Zaraďovanie, špecifikácia a odstraňovanie závad

Uvádzanie nových a rekonštruovaných elektrických zariadení do prevádzky

 • Východiskové revízie

Prenajaté a prenajímané zariadenia

Bibliografia

Autori

Martin Šturma

Je vedúcim Inšpekčného orgánu Mostecké montážní a.s. Robí osvetu pre všetkých prevádzkovateľov technických zariadení so zameraním na praktické ukážky problémov a nedostatkov, s ktorými sa vo svojej dlhoročnej praxi stretol. Na základe skúseností, ktoré zbiera už viac ako 20 rokov, zavádza prevádzkové dokumenty šité na mieru, vzdeláva revíznych technikov z pohľadu ich legislatívnych a profesijných povinností, zaisťuje rozsiahle technické audity zamerané na povinnosti prevádzkovateľov technických zariadení.

 

Igor Lüftner

Zaoberá sa legislatívou v oblasti vyhradených technických zariadení a zariadení so zvýšenou mierou rizika. Robí osvetu, vzdelávanie a technickú podporu pre prevádzkovateľov týchto zariadení.

Newsletter