Vedenie a riadenie s.r.o.

Vedenie a riadenie s.r.o.

Nosič: On-line príručka

Web: sro.dashofer.sk

Online kniha je určená pre členov štatutárnych a iných orgánov s.r.o. Skutočnosť, že na tvorbe knihy sa podieľajú odborníci z praxe, zaručuje nielen jej aktuálnosť (výklad zodpovedá najnovšiemu legislatívnemu stavu), ale aj komplexnosť pri riešení danej problematiky. Príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na nové zmeny, ale zapracováva aj poznatky a podnety vás, našich zákazníkov.

Ročné predplatné online knihy

246,00 EUR + DPH

 • Online kniha predstavuje jedinečné spojenie dvoch častí, a to manažérskej, ktorá Vám pomôže uspieť v náročnom konkurenčnom boji a právnej, vďaka ktorej sa vyhnete zbytočným rizikám vyplývajúcim z právnych predpisov.
 • Je praktickým pomocníkom pre všetkých konateľov a manažérov.
 • S nami ostanete v obraze o najnovších zmenách v Obchodnom zákonníku, Zákone o konkurze a reštrukturalizácii, Zákone o obchodnom registri či Zákonníku práce.
 • Obsah online knihy je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • V obsahu  knihy môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

 • Aktuálne informácie - upozornenie na aktuálne zmeny v legislatíve týkajúce sa s.r.o.
 • Konateľ a s.r.o.- právne postavenie konateľa v s.r.o., konateľ ako štatutárny orgán, konanie v mene spoločnosti, obmedzenie konateľského oprávnenia, spôsob konania konateľov v mene spoločnosti, vymenovanie konateľa valným zhromaždením, vymenovanie ďalšieho konateľa, spôsoby zániku funkcie konateľa, vzťah medzi konateľom a spoločnosťou, vzťah medzi konateľom a spoločnosťou v režime mandátnej zmluvy, zodpovednosť a povinnosti konateľa,...
 • Spoločník a orgány s.r.o.- postavenie spoločníka v s.r.o., vznik účasti spoločníka odvodená od účasti iného spoločníka, obchodný podiel ako súhrn práv a povinností spoločníka, prevod obchodného podielu na iného spoločníka, rozdelenie a prevod obchodného podielu, rozdelenie a prechod obchodného podielu, vkladová povinnosť a následky nesplnenia tejto povinnosti, príplatková povinnosť spoločníka a následky jej nesplnenia, práva spoločníka, organizačná štruktúra spoločnosti, valné zhromaždenie, výkon hlasovacích práv, priebeh a pôsobnosť valného zhromaždenia, tvorba, pôsobnosť a konanie dozornej rady,...
 • Účtovníctvo a daňové povinnosti s.r.o.- konateľ s.r.o. a jeho povinnosti spojené s účtovníctvom, účtovné doklady, účtovníctvo ako podklad pre hodnotenie činností obchodnej spoločnosti a finančnú analýzu, konateľ a odpisový materiál, úloha finančnej analýzy v hodnotení s.r.o., postup finančnej analýzy, daňové priznanie, platenie dane, povinnosti konateľa zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, povinnosť vyhotovovať výročnú správu, inventarizácia,...
 • Zamestnanci s.r.o.- konanie zamestnávateľa a zamestnanca, zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, vznik pracovnoprávneho vzťahu, pracovná zmluva na dobu určitú a na dobu neurčitú, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,...
 • Majetok a imanie s.r.o.- základné imanie spoločnosti, vklad a jeho predmet, peňažné a nepeňažné vklady, rezervný fond
 • Obchodná činnosť s.r.o.- uzavieranie zmlúv, rokovanie a úkony potrebné pred uzavretím zmluvy, následky porušenia zmluvných povinností, zákonné a zmluvné následky porušenia zmluvných záväzkov, zmluvná pokuta,...

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
 • JUDr. Zuzana Nevolná
 • prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
 • JUDr. Zuzana Bartová
 • JUDr. Tímea Kovácsová
 • Mgr. Alexandra Šimonová

VÝHODY ONLINE KNÍH

 • Online knihu môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online knihy vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov