Dane – práva a povinnosti

Web: http://onndpp.dashofer.sk/

Online časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov.


Online časopis:

 • Vám pomôže orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní a daňovej legislative,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • v obsahu  časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • k práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(138 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme: 

 • Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 podnikateľom FO
 • Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darom
 • Úrok zo zadržiavania nadmerného odpočtu od 1. 1. 2017 
 • Vyhotovenie čiastkového protokolu z neukončenej daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty
 • Novely daňového poriadku účinné v roku 2016
 • Daňové povinnosti pri nehnuteľnostiach v roku 2016
 • Zavedenie inštitútu "záväzné stanovisko" v roku 2016
 • Úľava zo sankcie a odpustenie sankcie v roku 2016
 • Pitný režim z daňového hľadiska v roku 2016
 • Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a miestnom zisťovaní v roku 2016
 • Príklady uplatňovania zábezpeky na daň v roku 2016
 • Podania daňového subjektu a správne poplatky v roku 2016
 • Zmena obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016
 • Dodatočné daňové priznanie za rok 2015 môžete v roku 2016 podať aj po začatí daňovej kontroly
 • Nesprávne zadaný variabilný symbol pri platbe dane v roku 2016
 • Pokuty za nesplnenie daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. v roku 2016
 • Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016
 • Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016 (daňová povinnosť)
 • Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016 (Vyradenie majetku v účtovníctve podnikateľa)
 • Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2015
 • Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2016
 • Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, realizovaná zákonom č. 91/2016 Z. z. - účinnosť od 1. júla 2016
 • Daň z nehnuteľností v roku 2016
 • Novely daňového poriadku účinné od 1. januára 2016, od 1. mája 2016 a od 1. novembra 2016
 • Zmeny v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel od roku 2016
 • Daň z nehnuteľností za rok 2015, ku ktorej sa podáva daňové priznanie v roku 2016
 • Uloženia úhrnnej pokuty a nový postup výpočtu pokuty za správne delikty od 1. 1. 2016

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.
Je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.

Autori:

 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group
 • Ing. Martina Úherová
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Blažena Kvetná
 • a ďalší.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.12.2017
Miesto: Bratislava