Dane – práva a povinnosti

Dane – práva a povinnosti

Nosič: On-line časopis

Web: onndpp.dashofer.sk

Online časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov.

Ročné predplatné online časopisu

138,00 EUR + DPH

Online časopis:

 • Vám pomôže orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní a daňovej legislative,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • v obsahu  časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • k práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Z posledných článkov vyberáme: 

 • Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 podnikateľom FO
 • Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darom
 • Úrok zo zadržiavania nadmerného odpočtu od 1. 1. 2017 
 • Vyhotovenie čiastkového protokolu z neukončenej daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty
 • Novely daňového poriadku účinné v roku 2016
 • Daňové povinnosti pri nehnuteľnostiach v roku 2016
 • Zavedenie inštitútu "záväzné stanovisko" v roku 2016
 • Úľava zo sankcie a odpustenie sankcie v roku 2016
 • Pitný režim z daňového hľadiska v roku 2016
 • Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a miestnom zisťovaní v roku 2016
 • Príklady uplatňovania zábezpeky na daň v roku 2016
 • Podania daňového subjektu a správne poplatky v roku 2016
 • Zmena obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016
 • Dodatočné daňové priznanie za rok 2015 môžete v roku 2016 podať aj po začatí daňovej kontroly
 • Nesprávne zadaný variabilný symbol pri platbe dane v roku 2016
 • Pokuty za nesplnenie daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. v roku 2016
 • Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016
 • Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016 (daňová povinnosť)
 • Preradenie motorového vozidla z podnikania do osobného užívania v roku 2016 (Vyradenie majetku v účtovníctve podnikateľa)
 • Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2015
 • Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2016
 • Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, realizovaná zákonom č. 91/2016 Z. z. - účinnosť od 1. júla 2016
 • Daň z nehnuteľností v roku 2016
 • Novely daňového poriadku účinné od 1. januára 2016, od 1. mája 2016 a od 1. novembra 2016
 • Zmeny v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel od roku 2016
 • Daň z nehnuteľností za rok 2015, ku ktorej sa podáva daňové priznanie v roku 2016
 • Uloženia úhrnnej pokuty a nový postup výpočtu pokuty za správne delikty od 1. 1. 2016

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.
Je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov.

Autori:

 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group
 • Ing. Martina Úherová
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Blažena Kvetná
 • a ďalší.

VÝHODY ONLINE ČASOPISOV

 • Online časopis môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online časopisu vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu. *
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

* neplatí pre on-line časopisy: Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky, Spravodaj pre začínajúcich podnikateľov, Spravodaj pre živnostníkov. Odpovedný servis k vybraným produktom je za zvýhodnenú cenu.

Hodnotenie zákazníkov