Stavebný zákon s komentárom

Web: https://stavebny-zakon.dashofer.sk/

Stavebný zákon s komentárom  – aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.


Online kniha Stavebný zákon s komentárom je určená pre osoby vykonávajúce odborné činnosti v stavebníctve, môže pomôcť aj pri riešení akýchkoľvek iných praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období novelizáciou, a to zákonom č. 177/2018 Z. z. a zákonom č. 312/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2019. Aktuálne spracovanie komentára obsahuje zapracované všetky novelizácie a je spracované aj vzhľadom k posledným novelám s účinnosťou od 1.1.2019.

Input:

Ročné predplatné online knihy Stavebný zákon s komentárom
(162 € bez DPH)

Obsah

Prvá časť – Územné plánovanie

Druhá časť – Stavebný poriadok

Tretia časť – Sankcie

Štvrtá časť – Vyvlastnenie

Piata časť – Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce

Šiesta časť – Ochrana osobitných záujmov

Siedma časť – Sústava informácií a evidencia

Ôsma časť – Spoločné ustanovenia

Deviata časť – Prechodné a záverečné ustanovenia

Autori

Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby vo viacerých odborných časopisoch.

Newsletter