Účtovné súvzťažnosti. Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC.

Web: https://suvztaznosti-ropo.dashofer.sk/

Problematika je rozoberaná nielen z pohľadu účtovníctva, ale aj daní a právnej úpravy. Účtovné súvťažnosti sú usporiadané podľa účtov v rámci jednotlivých účtovných tried. Nechýbajú ani praktické príklady. Súčasťou je tiež výkladový lexikón metodiky účtovania, kde každé heslo obsahuje vysvetlenie pojmu s uvedením konkrétneho ustanovenia v zákone o účtovníctve a zároveň umiestnenie v účtovnom výkaze a v poznámkach.


 • Online kniha prináša komplexné spracovanie účtovných súvzťažností pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC.
 • V jednotlivých častiach rozdelených podľa účtovných tried nájdete aktuálne informácie pre vedenie účtovníctva s praktickými vzormi riešených príkladov z praxe.
 • Jej obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(162 € bez DPH)

Obsah

 • Aktuálne informácie
 • Účtovné súvzťažnosti
  • Dlhodobý majetok
  • Zásoby
  • Finančné účty
  • Zúčtovacie vzťahy
  • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky
  • Náklady
  • Výnosy
  • Uzávierkové účty a podsúvahové účty
  • Vnútroorganizačné účtovníctvo
 • Výkladový lexikón metodiky účtovania pre ROPO, obce a VÚC
  • Aktíva
  • Pasíva
  • Náklady
  • Výnosy

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Ďalší autori:

 • Ing. Miriam Majorová, PhD.
 • Ing. Lucia Hirtlová
 • Ing. Ladislav Zakhar
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Ján Šelbacký
 • Ing. Anna Mináriková
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Marianna Kršeková
 • Ing. Adriana Wittgruberová
 • Ing. Štefan Fabian, PhD.
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA