Praktická príručka pre bezpečnostných technikov

Web: https://bozp.dashofer.sk/

Je určená nielen pre bezpečnostných technikov a špecialistov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ale aj pre manažérov, podnikateľov a zástupcov zamestnancov. Prináša ucelený súbor informácií potrebných pre správne plnenie povinností zamestnávateľov z hľadiska BOZP, vzorovú dokumentáciu z oblasti BOZP, kontrolné listy a vzory školení.


 • Online knihou získate ucelený súbor informácií potrebných pre správne plnenie povinností zamestnávateľov z hľadiska BOZP.
 • Vzorovú dokumentáciu z oblasti BOZP, kontrolné listy, vzory zo školení.
 • Prehľad platných právnych predpisov a ich odborné komentáre.
 • Zrozumiteľne spracované témy, doplnené praktickými príkladmi, upozorneniami, tabuľkami a praktickými radami.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

 • Aktuálne informácie – Nový prístup k bezpečnosti práce, Motivácia k BOZP, Nové trendy prevencie rizík, Aktuálne a pripravované zmeny v legislatíve, Koncepcia štátnej politiky BOZP
 • Právne predpisy – Vplyv legislatívy MOP a EÚ na predpisy BOZP v SR, Základné charakteristiky nových právnych predpisov na zaistenie BOZP, ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmy, Prehľad Slovenských technických noriem súvisiacich s BOZP
 • Zabezpečenie odborného výkonu bezpečnostno-technickej služby, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi – Bezpečnostný technik, Autorizovaný bezpečnostný technik, Bezpečnostno-technická služba (BTS), Zabezpečenie výkonu pracovných zdravotných služieb, Zabezpečenie výkonu ochrany pred požiarmi
 • Základné činnosti pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Podniková politika BOZP a program jej realizácie, Zapojenie zamestnancov do problematiky BOZP, Zdravotný dohľad, zdravotná spôsobilosť zamestnancov, Bezpečnostné značky a signály, Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia, Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), Pracovné úrazy, nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie, Choroby z povolania, Dokumentácia BOZP, Kontrola v oblasti BOZP
 • Školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – Výchova v oblasti BOZP, Špecializované školenia, Školenia odbornej spôsobilosti, Školenia o ochrane pred požiarmi
 • Manažérstvo BOZP - Zavádzanie Manažérstva BOZP v organizáciách, OHSAS 18001, Program „Bezpečný podnik“, Integrovaný systém manažérstva
 • Riadenie rizík pri práci – Zásady riadenia rizík pri práci a terminológia, Algoritmus posudzovania a hodnotenia rizík, Metódy posudzovania rizík pri práci, Použitie výsledkov posudzovania rizík v organizácii BOZP, Zdravotné riziká
 • Nebezpečenstvá v podnikateľskej sfére podľa jednotlivých odvetví ekonomických činností – Stavebníctvo, Poľnohospodárstvo
 • Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri pracovných činnostiach a na pracoviskách – Ručná manipulácia s bremenami, Prevádzka, oprava a údržba motorových vozidiel, Práca s nebezpečnými chemickými látkami
 • Nebezpečenstvá pri vybraných profesiách – Zásady pre spracovanie analýzy nebezpečenstiev pri jednotlivých profesiách: Zvárač, Vodič cestného motorového vozidla, Upratovačka

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Jozef Mikula, PhD.
 • Mgr. Jozer Rajzinger, PhD.
 • Mgr. Kristína Iudia Kmety, špecialista PO
 • Ing. Dušan Adamček
 • Ing. Tamara Paceková
 • MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH
 • Ing. Viera Backstuberová
 • Ing. Michaela Balážiková
 • Ing. Dušan Brunovský
 • Ľubica Kuševová
 • Ing. Jozef Cincula
 • h. doc. MUDr. Eleonóra Fabianová, PhD.
 • Ing. Daniela Gecelovská
 • Mgr. Juliana Hennelová
 • Ing. Laurencia Jančurová
 • MUDr. Miloš Janoušek, CSc.
 • Ing. Anton Kasana
 • MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
 • prof. Ing. Tibor Ďurica
 • JUDr. Paula Babicová
 • Ing. Michal Fabian, špecialista PO