Seminár:
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Najväčšími nedostatkami v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo finančné podhodnotenie, značný počet platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy, prílišná roztrieštenosť systému odmeňovania a 32-ročné obmedzenie započítateľnej praxe, ako diskriminačný prvok. Na našom seminári sa dozviete, ako odmeňovať po novom za využitia všetkých možností, ktoré novela zákona prináša. Novela sa dotýka až 229 000 zamestnancov!

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 24.9.2019
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : 24.9.2019, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019

 • Predmet a rozsah úpravy
  • Dôvody prijatia novely zákona
  • Najvýznamnejšie zmeny novely zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Kvalifikačné predpoklady
  • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
  • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
  • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
 • Plat zamestnanca
  • Nárokové zložky platu
  • Nenárokové zložky platu
  • Funkčný plat
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových tried
  • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov
  • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
  • Výnimka zo vzdelania
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
  • Započítaná prax
  • Podmienky zvýšenia tarifného platu
  • Osobný plat
  • Príplatok za riadenie
  • Príplatok za zastupovanie
  • Osobný príplatok
  • Príplatok za zmennosť
  • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
  • Kreditový príplatok
  • Výkonnostný príplatok
  • Príplatky pre učiteľov
  • Príplatok za prácu v noci
  • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
  • Príplatok za prácu vo sviatok
 • Diskusia a riešenie konkrétnych otázok
  •  

  Máte otázky k tomuto semináru?

  Radi Vám pomôžeme!

  Input:

  Popis

  Cieľom seminára je predstaviť a vysvetliť účastníkom, ako sa upravil systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, praktické rady a návody na riešenia.

  Venovať sa budeme témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v odmeňovaní, odstránenie finančného podhodnotenia a roztrieštenosti v systéme odmeňovania, ako aj redukcia počtu platových tried.

  Dozviete sa, ktorých zamestnancov sa novela týka a naopak, ktorí spadajú pod iné zákony upravujúce odmeňovanie vo verejnom sektore. Nezabudneme ani na špecifiká odmeňovania upravených v kolektívnej zmluve a osobitné predpisy. Všetky zmeny a novinky Vám budú vysvetlené na reálnych príkladoch z praxe.

  Kontaktná osoba

  Dana Jánošíková
  dana.janosikova@dashofer.sk
  02/33 00 52 28

  Cieľová skupina - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019

  organizáciam štátnej správy a samosprávy a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.

  Lektor - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019

  Ing. Jarmila Belešová

  Ing. Jarmila Belešová

  Absolventka VŠE, fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. Pôsobila 17 rokov na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ako personalista a vedúca personálneho útvaru. Taktiež 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore a z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka.

  Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

  Mgr. Jaroslava Antalová

  Mgr. Jaroslava Antalová

  Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti pracuje ako vedúca Osobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Časový harmonogram - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019

  • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
  • 9.00 – 10.00 prednáška
  • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
  • 10.30 – 11.40 prednáška
  • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
  • 12.00 – 12.45  obed
  • 12.45 – 14.30 prednáška
  • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break


  Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  *Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Termíny a prihlásenie - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019

  Miesto
  Dátum
  Lektor
  Cena
  Prihlásiť sa
  • 24.9.2019
  • Mgr. Jaroslava Antalová
  • 165 EUR + DPH
  Input:
  • 21.4.2020
  • Ing. Jarmila Belešová
  • 165 EUR + DPH
  Input:

  Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
  K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
  Tento termín je žiaľ vypredaný.
  Garancia termínu.