Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme

Web: https://onblexzovp.dashofer.sk/

Novinka

Online kniha Komentár k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí sa zaoberajú mzdami a odmeňovaním niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako sú napríklad učitelia alebo zdravotníci. V knihe je spracovaný každý paragraf zákona samostatne, pričom komentár obsahuje aj praktické príklady. Autorkou publikácie je inžinierka Jarmila Belešová, ktorá je uznávanou odborníčkou v danej oblasti, a ktorá sa sama podieľala na príprave zákona.

 


Zistite ako postupovať v otázkach:

 • Má vedúca školského klubu detí povinnosť odovzdať majetkové priznanie?
 • Je možné zamestnancovi prisúdiť príplatok za zastupovanie?
 • Ako správne zaradiť zamestnankyňu do pracovnej triedy?
 • Ako postupovať pri odmeňovaní pracovníkov centra voľného času?
 • Do akej platovej triedy zaradiť pracovníka pedagogicko-zdravotníckeho úseku v zariadení sociálnych služieb?

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti pracovného práva,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.
Input:

Ročný vstup do online knihy Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme
(255 € bez DPH)

Obsah

OBSAH

 • § 1 - Predmet a rozsah úpravy
 • § 2 - Kvalifikačné predpoklady
 • § 3 - Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
 • § 4 - Plat zamestnanca
 • § 5 - Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
 • § 5a - Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried
 • § 6 - Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
 • § 7 - Tarifný plat
 • § 7a - Osobný plat
 • § 7b - Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • § 8 - Príplatok za riadenie
 • § 9 - Príplatok za zastupovanie
 • § 10 - Osobný príplatok
 • § 11 - Platová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • § 12 - Príplatok za prácu v krízovej oblasti
 • § 13 - Príplatok za zmennosť

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti(§ 13a - § 24)

 • § 13a
 • § 13b
 • § 14 - Kreditový príplatok
 • § 14a - Výkonnostný príplatok
 • § 14b - Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla
 • § 14c - Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca
 • § 14d - Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • § 15 - Príplatok za praktickú prípravu
 • § 16 - Príplatok za prácu v noci
 • § 17 - Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • § 18 - Príplatok za prácu vo sviatok
 • § 19 - Plat za prácu nadčas
 • § 19a - Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
 • § 20 - Odmena
 • § 21 - Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
 • § 21a - Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie
 • § 21b - Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • § 22 - Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • § 23 - Objektivizovaný platový koeficient
 • § 24 - Zahraničný príspevok

Spoločné ustanovenia(§ 25 - § 29)

 • § 25
 • § 26
 • § 27
 • § 28
 • § 29

Prechodné ustanovenia(§ 30 - § 35)

 • § 30
 • § 30a
 • § 31
 • § 32
 • § 32a - Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009
 • § 32b - Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009
 • § 32c - Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2012
 • § 32d - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014
 • § 32e - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015
 • § 33 - Zrušovacie ustanovenie
 • § 34
 • § 35 - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. septembra 2016

Autori

Ing. Jarmila Belešová

Odborníčka, ktorá sa dlhodobo venuje problematike v oblasti personalistiky a odmeňovania zamestnancov verejnej služby a štátnej služby. 21 rokov pôsobila na Ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru.