Zráľková daň v roku 2019

Tlačená publikácia obsahuje odborné informácie týkajúce sa účtovania a zdaňovania zráľkovej dane.


Základom dane pre daň vyberanú zráľkou je príjem (podiel na zisku) nezníľený o výdavok. Vykonaním zráľky dane sa daňová povinnos» z tohto príjmu povaľuje za riadne splnenú a spoločnos» vyplatí fyzickej osobe podiel na zisku zníľený o zrazenú daň. Fyzická osoba vyplatený príjem zdanený zráľkou uľ v daňovom priznaní neuvádza. Daň vybranú zráľkou nemôľe povaľova» za preddavok na daň.

 

Input:

Zráľková daň v roku 2019:

59,00 € bez DPH

Poątovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Zráľková daň z úrokov v roku 2019
  • Účtovanie zráľkovej dane z dividend v roku 2019
  • Zráľková daň pri predaji obchodného podielu do Českej republiky v roku 2019
  • Zráľková daň pri obstaraní softvéru z Českej republiky v roku 2019
  • Úhrada zráľkovej dane pri obstaraní sluľby z Českej republiky v roku 2019
  • Príklad k dani vyberanej zráľkou a úprava ZD podµa § 17 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

Autori

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbliľąí termín: 26.9.2019
Miesto: Bratislava