Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie

Prakticky spracované CD, ktoré obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa problematiky zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie i z pohľadu jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností. CD obsahuje taktiež vzory a právne predpisy, ktoré dopĺňajú danú problematiku. 


CD obsahuje taktiež vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcu a vzor oznámenia o porušení právnych predpisov pri prijatí uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti a právne predpisy, ktoré dopĺňajú danú problematiku. 

Input:

Odborné CD:

61.5 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH
Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

Konanie v mene právnickej osoby §13 OBCH

Funkcia štatutárneho orgánu v obchodných spoločnostiach a družstve

 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Komanditná spoločnosť
 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo

Vzťah štatutárny orgán spoločnosti alebo družstva a vznik funkcie

Predpoklady zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie

 • Osobné spoločnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo

Vzťah zmluvnej dohodnutej zodpovednosti za škodu a kogentné ustanovenia §757 Obchodného zákonníka

Plnenie uznesenia valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore so zákonom

Vylúčenie obmedzenia valného zhromaždenia  zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie

Osobitná zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií

Predĺženie dlžníka

Liberačné dôvody na zbavenie sa zodpovednosti  za škodu a sankciu spôsobenú pri výkone funkcie nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

Zodpovednosť veriteľa a jeho štatutárnych orgánov za neoprávnený  návrh na vyhlásenie konkurzu

Záverečné poznámky

Vzory

 • Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
 • Vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcu
 • Vzor oznámenia o porušení právnych predpisov pri prijatí uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti

Právne predpisy

Zákon o konkurze a reštruktualizácii č. 7/2005 Z. z.

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

Zákon o štátnom podniku č. 111/1990 Zb.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Občiansky súdny poriadok č.99/1963 Zb.

Zákon o obchodnom registri č. 530/2003 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/200 Z. z.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka č.21/2013 Z. z.

Zákon o správe daní (daňový poriadok) č.563/2009 Z. z.

Zákon o advokácií č. 586/2003 Z. z.

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z.

Exekučný poriadok č. 233/1995 Z. z.

Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z.

Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.

Zákon o elektronickom podpise č. 215/2002 Z. z.

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. Alexander Škrinár

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 16.8.2018
Miesto: Bratislava