Zamestnávanie cudzincov premium

Web: https://zamestnavaniecudzincov.mup.sk/

Novela zákona o pobyte cudzincov od 1.5.2018 zjednodušuje podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku.


Odborný portál Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike Premium si kladie za cieľ poskytnúť zamestnávateľom základný rámcový pohľad na túto problematiku zo strany pracovno-právnych predpisov a zákona o pobyte cudzincov v platnom znení a s ich úpravami účinnými od 1. mája 2018 a s nimi súvisiacimi administratívnymi povinnosťami. Tieto povinnosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej individuálnej situácie dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny ako budúceho zamestnanca. Poskytuje aj základné vzory formulárov, ktoré sa pri splnení podmienok pobytu a zamestnávania týchto občanov vyžadujú od príslušných inštitúcií. Užitočné môžu byť aj základné príklady, ako sa administratívne vysporiadať s touto problematikou a predchádzať sankciám či iným administratívnym alebo právnym komplikáciám. Odborný portál  Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike Premium je informatívnym textom, nezakladá právne nároky žiadneho druhu.

Input:

Zamestnávanie cudzincov premium
(315 € bez DPH)

Obsah

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (osobitne so špecifikami pre zamestnancov z krajín Srbsko, Ukrajina, Rusko)

Možnosť zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny v SR

Oznámenie/nahlásenie voľného pracovného miesta

Vystavenie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Dĺžka trvania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Zrušenie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Povolenie na zamestnanie

Administratívne povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny Informačná povinnosť

Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie*/sezónne zamestnanie*

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na základe vnútropodnikového transferu podľa dohody o WTO – na obdobie najviac 90 dní

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie*/sezónne zamestanie*

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie na základe vnútropodnikového transferu podľa dohody o WTO – na celkové obdobie najviac 90 dní

Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania

Informačná karta o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu*/ alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce*/štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti

Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

Autori

  • Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.