Zákonník práce

Nová právna úprava zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov účinná od 1.5.2018


Zmeny v Zákonníku práce sa týkajú mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu vo sviatok. Novela zavádza aj nové mzdové zvýhodnenia, a to za prácu v sobotu, v nedeľu a pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Rieši aj niektoré oblasti na základe poznatkov z praxe s cieľom znížiť administratívnu záťaž, spresňuje postupy a možnosti riešení nárokov v osobitných prípadoch, zavádza peňažné plnenie z dôvodu dovolenky a Vianoc.

Input:

Zákonník práce:

39 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • Základné zásady
 • Prvá časť - Všeobecné ustanovenia
 • Druhá časť – Pracovný pomer
 • Tretia časť – Pracovný čas a doba odpočinku
 • Štvrtá časť – Mzda a priemerný zárobok
 • Piata časť – Prekážky v práci
 • Šiesta časť – Ochrana práce
 • Siedma časť – Sociálna politika zamestnávateľa
 • Ôsma časť – Náhrada škody
 • Deviata časť – Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Desiata časť – Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Jedenásta časť – Prechodné a záverečné ustanovenia

Autori

Zbierka zákonov SR

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 23.1.2019
Miesto: Bratislava