Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

Oboznámte sa so znením novej právnej úpravy ochrany osobných údajov účinnej od 25. mája 2018. Zásadnou zmenou oproti doterajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. sú práva dotknutých osôb, ktoré sú prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať.


Vznikli aj nové práva, napríklad právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k inému, ak je to technicky možné a sú splnené ďalšie podmienky.

Nóvum je tiež, ako môžu prevádzkovatelia navonok, voči Úradu na ochranu osobných údajov aj verejnosti deklarovať, že v ich spoločnosti sa dodržiavajú štandardy ochrany osobných údajov a teda sú v súlade s platnou legislatívou v oblasti spracúvania osobných údajov ako aj dodržiavania ochrany práv dotknutých osôb

Input:

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Prvá časť - Základné ustanovenia
  • Druhá časť - Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní
  • Tretia časť - Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní príslušnými orgánmi
  • Štvrtá časť - Osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov
  • Piata časť - Úrad
  • Šiesta časť - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Autori