Tlačená príručka

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom k 25. 4. 2020

Formát: A5, Počet zložiek: 0 Počet strán: 274

Tlačená publikácia obsahuje kompletné znenie zákona účinného k  25. 4. 2020. Prehľadne informuje o aktuálnom znení zákona o sociálnom poistení.

Keďže v ostatnom období nastalo v Zákone o sociálnom poistení niekoľko podstatných legislatívnych úprav, práve s touto publikáciou budete mať aktuálny prehľad v kľúčovom zákone sociálneho zabezpečenia.

Obsah

  • Prvá časť
  • Druhá časť
  • Tretia časť KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEHO POISTENIA
  • Štvrtá časť KONANIE VO VECIACH VYMÁHANIA POHĽADÁVOK
  • Piata časť PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
  • Šiesta časť KONTROLNÁ ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
  • Siedma časť DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
  • Ôsmu časť PRECHODNÉ USTANOVENIA
  • Deviata časť ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zoznam autorov

Zbierka zákonov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk