Zákon č.319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Od 1.3.2018 nastávajú zmeny v zákone o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).


Novela zákona sa vzťahuje na sadzby úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a na biocídne výrobky, ktorým bolo udelené rozhodnutie o dočasnom uvedení na trh alebo rozhodnutie o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike. 

Input:

Zákon č.319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

39 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • Čl. I (§ 1 - § 21)
 • § 1 - Predmet úpravy
 • § 2 - Orgány štátnej správy
 • § 3 - Ministerstvo hospodárstva
 • § 4 - Centrum
 • § 5 - Ministerstvo životného prostredia
 • § 6 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • § 7 - Ministerstvo zdravotníctva
 • § 8 - Slovenská obchodná inšpekcia
 • § 9 - Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • § 10 - Národný inšpektorát práce
 • § 11 - Orgán veterinárnej a potravinovej správy
 • § 12 - Colné úrady
 • § 13 - Ministerstvo obrany
 • § 14 - Úhrady, ročné platby a poplatky
 • § 15 - Výkon kontroly
 • Správne delikty(§ 16 - § 21)
 • § 16
 • § 17
 • § 18
 • § 19 - Konanie
 • § 20 - Prechodné ustanovenia
 • § 21 - Zrušovacie ustanovenia
 •  Čl. II
 •  Čl. III
 •  Čl. IV
 •  Čl. V - Účinnosť

Autori

Zbierka zákonov SR

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 4.2.2019
Miesto: Žilina