Seminár:
WEBINÁR: Ochrana ovzdušia - nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 9:00-15:00

Téma

Cieľom WEBINÁRA je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 4
Najbližší termín: 12.6.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia - WEBINÁR: Ochrana ovzdušia - nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

  Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., prijatého na 21. schôdzi Národnej rady SR dňa 17. októbra 2017):

  • základné ustanovenia zákona,
  • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
  • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
  • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
  • správne delikty.

  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

   • poplatková povinnosť,
   • výpočet poplatku,
   • oznamovanie údajov.

      Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zvýraznené budú zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.):

       • spoločné ustanovenia vyhlášky,
       • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
       • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
       • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
       • technologické zariadenia.

            Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

             • predmet úpravy,
             • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
             • Národný emisný informačný systém,
             • súbor parametrov a opatrení.

             Máte otázky k tomuto semináru?

             Radi Vám pomôžeme!

             Input:

             Popis

             Cieľom WEBINÁRA je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 

             Kontaktná osoba

             Dana Jánošíková
             dana.janosikova@dashofer.sk
             02/33 00 52 28

             Cieľová skupina - WEBINÁR: Ochrana ovzdušia - nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

             Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, pracovníci verejnej správy

             Lektor - WEBINÁR: Ochrana ovzdušia - nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

             Odborník z praxe

             Odborník z praxe

             Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

             Časový harmonogram - WEBINÁR: Ochrana ovzdušia - nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

             HARMONOGRAM WEBINÁRA:

             • 9:00 - 12:00 - prednáška
             • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
             • 13:00 - 15:00 - prednáška

             Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Ochrana ovzdušia - nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

             Miesto
             Dátum
             Lektor
             Cena
             Prihlásiť sa
             • 12.6.2020
             • Odborník z praxe
             • 129 EUR + DPH
             Input:
             • 25.6.2020
             • Odborník z praxe
             • 129 EUR + DPH
             Input:
             • 14.7.2020
             • Odborník z praxe
             • 129 EUR + DPH
             Input:
             • 10.8.2020
             • Odborník z praxe
             • 129 EUR + DPH
             Input:

             Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
             K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
             Tento termín je žiaľ vypredaný.
             Garancia termínu.