Seminár:
WEBINÁR: Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: -dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Využite šancu oboznámiť sa s možnosťou zlepšiť príjmy rozpočtu Vašej obce a získať vedomosti v tejto dôležitej oblasti pri výkone Vašej práce.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Obsahová náplň školenia - WEBINÁR: Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

Právne normy na účely kontroly miestnych daní:

 • Zákon č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v. z.n.p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok“) s účinnosťou od 1.1.2018.Všeobecné záväzné nariadenia obcí vydávané a schvaľované obcami (ďalej len „VZN“).
 • Informácie zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva k miestnym daniam a k daňovému poriadku.
 • Novela daňového poriadku účinná od 1.1.2018 zverejnená v zákone č.  267/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018 a niektoré ustanovenia účinné od 1.1.2019.  

Obsahová náplň seminára

 • Význam daňovej kontroly ako nástroja správcu dane pri preverovaní skutočnosti rozhodujúcich pre správne určenie dane, alebo dodržiavanie osobitných predpisov, napr. zákona o miestnych daniach.
 • Vybrané ustanovenia daňového poriadku v súvislosti s daňovou kontrolou.
 • Postup správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní, za ktoré daňovník podáva daňové priznanie, výzva správcu dane na podanie daňového priznania a následky neuposlúchnutia jeho podania.
 • Postup pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok.
 • Postup správcu dane pri určení dane podľa pomôcok za druhy miestnych daní, za ktoré sa daňové priznanie nepodáva. Oznamovacia povinnosť daňovníka.
 • Uplatnenie inštitútu skráteného vyrubovacieho konania (vyrubovací rozkaz) v súvislosti s výzvou na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní s účinnosťou od 1.1.2017.
 • Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a pri určení dane podľa pomôcok.
 • Ukončenie daňovej kontroly a ukončenie konania o určení dane podľa pomôcok za dane podľa zákona o miestnych daniach.
 • Vyrubovacie konanie ako daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňového subjektu, v rámci ktorého správca dane vykonáva dokazovanie pripomienok a dôkazov predložených daňovým subjektom na základe výzvy, vydanie rozhodnutia správcom dane v lehote určenej od 1.1.2018.
 • Opravné prostriedky proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým je obec.
 • Diskusia – otázky na riešenie je možné zaslať aj skôr organizátorovi seminára.

 

Bonus pre účastníkov seminára:

Informácia o novele daňového poriadku uverejnená v zákone č. 267/2017 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2018, ktorou sa zavádzajú do praxe nové prvky:  

 • Zavedenie nového inštitútu „index daňovej spoľahlivosti“, ktorý bude mať aj motivačný charakter pre daňové subjekty, ktoré dlhodobo preukazujú dobrú daňovú disciplínu.
 • Reformovanie inštitútu „daňové tajomstvo“, ktorým sa uvoľňuje daňové tajomstvo.
 • Zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a primeranej ochrany daňových subjektov zverejňovaním nových zoznamov daňových subjektov.
 • Zabezpečenie riadneho výkonu správy daní.
 • Súhrnný protokol.
 • Rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie od 1.1.2018 na všetky daňové subjekty s predĺžením pre FO – podnikateľov od 1.7.2018 vrátane informácie, na ktoré subjekty sa povinná elektronická komunikácia nebude vzťahovať ani po 1.7.2018.
 • Stanovenie lehoty na vyrubovacie konanie vrátane vydaného rozhodnutia na vyrubovacie konania začaté po 1.1.2018.
 • Spresnenie evidovaného daňového preplatku na miestnych daniach po zániku práva vyrubiť daň ako príjem obce.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

WEBINÁR je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Odborníčka na daňovú kontrolu Vás oboznámi s postupom správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní upravené v zákone o miestnych daniach (z.č. 582/2004 Z. z. v z.n.p.), o právach a povinnostiach daňového subjektu pri daňovej kontrole, o postupe pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach a nadväzne na daňový poriadok, uplatnenie  inštitútu vyrubovacieho rozkazu aj pri miestnych daniach.

Využite šancu oboznámiť sa s možnosťou zlepšiť príjmy rozpočtu Vašej obce a zároveň získať vedomosti v tejto dôležitej oblasti pri výkone Vašej  práce.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - WEBINÁR: Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

Starostovia obcí, primátori miest, kontrolór obcí a miest, účtovník obcí a miest, podnikatelia.

Lektor - WEBINÁR: Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Časový harmonogram - WEBINÁR: Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.