Tlačená príručka

Vzory žiadostí, formulárov a zmlúv pre stavebníkov

Formát: A4, Počet zložiek: 0

Formát: odborná príručka, formát A4
Počet strán: 342
Aktualizácia: 4x ročne
Cena: nezahŕňa poštovné a balné

Odborná príručka sa Vám stane veľmi dobrým pomocníkom pri vybavovaní povolení v rozsiahlom stavebnom procese. Nájdete v nej vždy aktuálne vzory žiadostí, formulárov a zmlúv, ktoré Vám uľahčia prácu v komplikovanom procese povolení, rozhodnutí, žiadostí... Všetky vzory sú obohatené o komentáre odborníkov z praxe, ktorí Vám poradia na čo si dať pozor pri vypĺňaní vzorov a aké sú najčastejšie chyby.

Obsah

1/ OBSAH A ÚVOD

2/ AKTUÁLNE INFORMÁCIE 

2/1 Obsah
2/2 Stručná charakteristika vybraných právnych predpisov

 • Stavebný zákon a súvisiace predpisy
 • Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 • Vyhláška MŽP SR č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
 • Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MVaRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
 • Občiansky zákonník a súvisiace predpisy
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon)
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

3/ LEGISLATÍVNE NÁSTROJE VÝSTAVBY

3/1 Obsah
3/2 Územné konanie a územné rozhodnutie
3/2.1 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
3/2.2 Územné rozhodnutie o využívaní územia
3/2.3. Rozhodnutie o chránenej časti krajiny

3/2.4 Platnosť územného rozhodnutia

3/3 Stavebný poriadok a stavebné konanie

4/ ÚZEMNÉ KONANIE

4/1 Obsah
4/2 Vzor - Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
4/3 Vzor - Územné rozhodnutie
4/4 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočnilo územné konanie
4/5 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia
4/6 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v územnom konaní
4/7 Vzor - Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa

5/ ZAČATIE STAVEBNÉHO KONANIA

5/1 Obsah
5/2 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy k vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení
5/3 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce
5/4 Vzor - Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd
5/5 Vzor - Žiadosť o dočasné vyňatie lesných pozemkov
5/6 Vzor - Žiadosť o trvalé vyňatie lesných pozemkov
5/7 Vzor - Súhlas na výrub drevín
5/8 Vzor - Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie
5/9 Vzor - Žiadosť o povolenie výkopových prác, zásahu do verejného priestranstva
5/10 Vzor - Žiadosť o záväzné stanovisko k prípravnej projektovej dokumentácii

6/ POVOĽOVANIE STAVIEB

6/1 Obsah
6/2 Vzor - Ohlásenie drobnej stavby
6/3 Vzor - Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
6/4 Vzor - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
6/5 Vzor - Stavebné povolenie
6/6 Vzor - Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
6/7 Vzor - Stavebné – vodoprávne  povolenie
6/8 Vzor - Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia
6/9 Vzor - Oznámenie o začatí stavebného vodoprávneho konania

7/ REALIZÁCIA STAVIEB

7/1 Obsah
7/2 Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá
7/3 Vzor - Návrh stavebnej zmeny
7/4 Vzor - Zápis z prerokovania stavebnej zmeny
7/5 Vzor - Protokol o schválení stavebnej zmeny
7/6 Vzor - Doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov
7/7 Vzor - Kontrola platobných dokladov
7/8 Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru
7/9 Vzor - Zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru
7/10 Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
7/11 Vzor - Doklad o potvrdení odstránenia vád a nedorobkov 

8/ KOLAUDAČNÉ KONANIE

8/1 Obsah
8/2 Vzor - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
8/3 Vzor - Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
8/4 Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konania
8/5 Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
8/6 Vzor - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania a určenie lehoty na odstránenie nedostatkov
8/7 Vzor – Návrh kolaudačného rozhodnutia
8/8 Vzor - Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky
8/9 Vzor -  Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky

9/ ÚDRŽBA STAVBY A JEJ ODSTRAŇOVANIE

9/1 Obsah
9/2 Vzor - Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
9/3 Vzor - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
9/4 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadmi v konaní o odstránení stavby
9/5 Vzor - Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody
9/6 Vzor - Rozhodnutie o spaľovaní nevyužitej drevnej hmoty na vodných tokoch a vodných stavbách

10/ ZMLUVY V STAVEBNÍCTVE

10/1 Obsah
10/2 Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
10/3 Vzor - Nájomná zmluva
10/4 Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
10/5 Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personam
10/6 Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in rem
10/7 Vzor – Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájme
10/8 Vzor – Darovacia zmluva

Zoznam autorov

 • Ing. Pavel Adamík
 • Ing. Vasil Ivanov, PhD.
 • Mgr. Juraj Lamačka
 • Ing. Viera Rajprichová
 • JUDr. Gabriela Semančíková, LL.M., MBA

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk